Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk Stipendiat ved Øyeavdelingen

Søknadsfrist: 16.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Øyeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA). Arbeidssted for undervisning er Ullevål. Stillingen er ledig fra 01.04.23.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter, journalretting, seminarer og forelesninger innenfor øyesykdommer. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets ph.d.-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ . Karakterkrav for opptak på ph.d.-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Utkast til forskningsprosjekt kan vedlegges søknad, eller legges frem i etterkant av ansettelse. Forskningsprosjektet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan for forskningsprosjektet.

Søkeren kan knytte seg til et nytt eller pågående forskningsprosjekt ved de ulike forskningsgruppene, eller presentere sitt eget forslag til prosjekt. Alternativt kan Øyeavdelingen være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres hos Øyeavdelingen, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Noe klinisk erfaring innen oftalmologi tillegges vekt ved tilsetting.
 • Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Øyeavdelingen har økende aktivitet og flere pågående forskningsprosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

Vi tilbyr

 • lønn etter stillingskode 1378, brutto årslønn fra kr 573 900 til kr 626 300.
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Det er mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse.

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

 • Morten C. Moe, Avdelingsleder og Professor II, Tlf: (+47) 418 06 401, e-post: m.c.moe@medisin.uio.no

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:Personalrådgiver Kristoffer Viken Tobiassen, tlf. (+47) 228 44 684 , e-post: k.v.tobiassen@medisin.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS