Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk stipendiat innen kirurgi

Søknadsfrist: 24.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Klinisk stipendiat innen kirurgi ved Klinikk for kirurgiske fag

Om stillingen

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat i kirurgi SKO 1378 ved Klinikk for kirurgiske fag. Arbeidssted for undervisning er Campus Ahus. Stillingen er ledig og må tiltres senest fra høstsemestret 2021.

Mer om stillingen

Ansettelsen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid.

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen kirurgiske fag, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen.

Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid. Hvis ønskelig vil det også tilrettelegges for at stipendiaten kan få godkjent læringsmål i gastroenterologisk kirurgi, f eks ved å gå i en fast vaktturnus.

Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som ansettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside.

Stipendiaten vil bli knyttet til et klinikknært forskningsprosjekt med fokus på akutt kirurgi. Stipendiaten vil bli ansvarlig for, sammen med veiledere, å planlegge og gjennomføre en klinisk kontrollert randomisert studie ved avdeling for Gastroenterologisk Kirurgi, AHUS. I tillegg skal det gjennomføres en register basert studie, og det planlegges å publisere minst 3 vitenskapelige arbeider. Forskningsarbeidet skal forankres ved Campus Ahus, Klinikk for kirurgiske fag, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger.

Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende og innovativt akademisk miljø.

Klinikk for kirurgiske fag ved Campus Ahus har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode Phd kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring innen kirurgi tillegges vekt
 • Interesse for statistikk og forskningsmetode
 • Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet og:

 • Evne til å jobbe selvstendig og ha en egen «drive»
 • Evne til å samarbeide godt med andre helseprofesjoner

Vi tilbyr

 • lønn etter stillingskode 1378 med brutto årslønn fra kr 555 800- 608 200
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • 3 referanser fra tidligere arbeidsforhold
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Det er mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke. Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS