Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat tilknyttet prosjektet Eco-Emotions

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor middelalderstudier med fokus på litteratur/tekstkultur er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) eller Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo.

Ph.d.-studenten vil være tilknyttet forskningsinitiativet Eco-emotions: Affective Response to Environmental Change in and through Literature. Prosjektet er ett av fire strategiske initiativer som finansieres av Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, 2024‒2028.

Med utgangspunkt i litteratur fra både fortid og samtid har prosjektet som mål å undersøke hvordan mennesker håndterer miljøendringer følelsesmessig. Den pågående natur- og klimakrisen har aktualisert et behov for dypere innsikt i kulturelt bestemte følelsesstrukturer og kognitive mekanismer som former menneskers forhold til miljøet. Prosjektet har to sentrale forskningsspørsmål: (1) Hvordan fremstiller litteraturen følelsesmessige responser på miljøendring? (2) Hvilken effekt har litteratur på følelsene og tankene våre, og hvordan kan skjønnlitteraturen bidra til bærekraft i tider med store miljøendringer? Ved å diskutere disse forskningsspørsmålene vil prosjektet ta i bruk det uutnyttede potensialet til kraftfulle, storstilte narrativer, som kan vise oss nye måter å tenke om og relatere til miljøet på.

Mer om stillingen

Ph.d.-kandidaten vil bli en del av prosjektets kjernegruppe og bidra til hovedmålene sammen med resten av gruppen. Kandidaten har ansvar for å adressere prosjektets forskningsspørsmål fra et historisk, nærmere bestemt middelalderperspektiv, og forventes å utvikle et prosjekt som bygger på norrøne, keltiske eller latinske kilder. Komparative, tverrkulturelle eller diakrone prosjekter vil bli prioritert. Ph.d.-studenten vil bli veiledet av én eller to av prosjektmedlemmene, avhengig av søkerens interesser og kilder, og vil være tilknyttet hovedveilederens institutt.

Kandidaten søker med en egen prosjektskisse, men det foreslåtte forskningsprosjektet må korrespondere med det totale rammeverket til Eco-Emotions.

Den som ansettes, vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som ansettes, forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende innen enten norrøn, keltisk, eller latinsk filologi, eventuelt innenfor middelalderhistorie, idéhistorie, eller teologi, med hovedfokus på litterære kilder
 • mastergraden skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og evt. et skandinavisk eller annet språk dersom det er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, i henhold til det formelle språkkravet
 • fremragende lesekyndighet i kildespråkene som er relevante for Ph.d.-prosjektet
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende), inkludert en masteroppgave på minst 30 studiepoeng. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på

 • prosjektets relevans for prosjektet Eco-Emotions
 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater, kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker), maks. 4 sider
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3–5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse.
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, i henhold til det formelle språkkravet
 • navn og kontaktopplysninger til tre referansepersoner

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS