Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat - Institutt for medier og kommunikasjon

Søknadsfrist: 01.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne media og deres plass i samfunnet. IMK har rundt 50 ansatte, av disse er 10-12 doktorgradskandidater og postdoktorer. Instituttet har nærmere 500 aktive studenter på ulike nivå. IMK tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medier og kommunikasjon, i tillegg til mastergrader i medievitenskap, journalistikk, Political Communication og Screen Cultures. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra humaniora og samfunnsvitenskap. Fagmiljøet ved instituttet er flere år på rad rangert blant de 50 beste på sitt felt i verden (QS Ratings).

Om stillingen

Tre stillinger som PhD-stipendiat (SKO 1017) er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo.

Beskrivelse av fagområde

IMK er et tverrfaglig institutt, hvor samfunnsvitenskapelige, humanistiske og teknologiske perspektiver på medier og kommunikasjon inngår. I instituttets nye strategi for 2030 vil oppfølging av UiOs offensive satsning på å utvikle kompetanse og kunnskap om bevaring og utvikling av demokrati, klima og miljø være sentralt. Stipendiatens prosjekt skal være nyskapende og ha relevans for den aktuelle forskningen som foregår ved IMK. Kandidatene skal inngå i forskergrupper innenfor aktuelle fagområder ved instituttet, og søkere må vedlegge en prosjektbeskrivelse med tema eller problemstillinger som faller innenfor et eller flere av de tematiske fagområdene skissert nedenfor:

* Barn, unge og digitale medierForskning på barn og unges digitale liv, hvordan de bruker digitale medier, unge som innfødte i en global mediekultur (global natives), digitalt foreldreskap, barn og unges sikkerhet og rettigheter på nett, politisk sosialisering og barns demokratiske rettigheter, og reguleringer av barnas digitale liv.

* MedieestetikkMedieestetikk er forankret i en humanistisk fagtradisjon som vektlegger teknisk formidling, sansing og erfaring av medieuttrykk i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Her inngår blant annet forskning på mediers kjennetegn, virkemidler, tekster, virksomhetsområder, historie, utvikling og innovasjon.

* Politisk kommunikasjonForskning på politisk kommunikasjon mellom ulike aktører, i forskjellige offentlige sfærer, og politisk innflytelse gjennom strategisk kommunikasjon. Her inngår blant annet forskning på lobbyisme, politisk retorikk, valgkamp, opinionsprosesser, algoritmer og kunstig intelligens, falske nyheter, mediepolitikk, journalistikk i nye medier, ytringsfrihet, medier, makt og demokrati.

* SkjermkulturerSkjermkulturer er en forsknings- og utdanningssatsing som studerer hvordan skjermmedier former individets opplevelse og forståelse av seg selv og verden. Her inngår forskning på utvikling, bruk og erfaring av nye og etablerte skjermmedier, som for eksempel film, tv og nye digitale plattformer. Ambivalens, motstand og forsøk på tilbaketrekning eller digital frakobling (digital detox) er relevante perspektiver.

* Metode og analyse av digitale medierInnovative/nyskapende metoder for å forske på kommunikasjon, ytringer og endrede bruksmønstre i digitale medier. Herunder en økt satsning på datainnsamling på sosiale medier og analyse av store data.

Mer informasjon om IMKs forskergrupper og tematiske fagområder.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med aktuelle fagmiljøer ved IMK for mer informasjon.

Kandidaten som tilsettes vil søke opptak til forskerutdanning, PhD-utdanning, ved Humanistisk fakultet, UiO. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden PhD. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen av kandidaten gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende utdanning innen medier og kommunikasjon eller annet relevant fagområde.
 • Kandidater fra andre akademiske disipliner kan vurderes på bakgrunn av prosjektbeskrivelsens relevans.
 • Avsluttende grad skal være oppnådd - sensur skal foreligge ved søknadsfrist.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende), inkludert en masteroppgave på minimun 30 ECTS. I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Videre kvalifikasjoner

I evalueringen av søknadene vil følgende bli vektlagt:

 • Prosjektets originalitet, kvalitet og relevans for forskningen som foregår ved IMK veies tyngst.
 • De akademiske og personlige kvalifikasjonene til søkeren for å fullføre prosjektet på normert tid.
 • Søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.
 • Resultater fra mastergraden og masteroppgaven.
 • God kjennskap til teorier og metoder innenfor det relevante forskningsfeltet.
 • Ambisjoner om å drive forskning på høyt nivå.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner.
 • Ønske om å knytte seg til forskningsnettverkene ved IMK.
 • Publiseringer i tidsskrift eller ved konferanser.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen.
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker).
 • vitnemål fra mastergrad, samt karakterutskrift for bachelorgrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet.
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements.
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se mal for prosjektbeskrivelse. Det må komme klart frem i prosjektbeskrivelsen hvordan prosjektet knytter seg til en av forskergruppene ved instituttet.
 • masteroppgaven (digital)
 • liste med 2-3 referansepersoner (navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, Jobbnorge.no. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS