Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat innen norsk 1900-talls litteratur

Søknadsfrist: 19.03.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Senter for Ibsen-studier (SIS) er et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for forskning, dokumentasjon og undervisning om Henrik Ibsen. Senteret er organisert og lokalisert under Institutt for lingvistiske og nordiske studier, men har eget budsjett og eget råd. Mandatet til senteret er «å legge forholdene til rette for forskning og kunnskapsformidling om Henrik Ibsen og hans forfatterskap, med sikte på en styrking av Ibsenstudiene i nasjonal og internasjonal sammenheng». Hovedoppgaavene til dette tverrfaglige senteret er forskning, formidling og dokumentasjon. Senteret har de siste årene prioritert å gjøre så mye materiale som mulig tilgjengelig, og har dermed utviklet flere ulike digitale ressurser med åpen tilgang. Blant disse er særlig den elektroniske utgaven av Henrik Ibsens Skrifter og den relasjonelle databasen IbsenStage viktige innen nyere Ibsen-forskning. Senteret har høye ambisjoner om å utmerke seg internasjonalt på dette området.

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor norsk 1900-talls litteratur er ledig ved Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo.

Denne phd-stillingen er en del av et Norges forskningsråd-finansiert prosjekt, “Made Abroad: Producing Norwegian World Literature in a Time of Rupture, 1900-1950” (MAP), ledet av Aina Nøding ved Nasjonalbiblioteket. Giuliano D’Amico på Senter for Ibsen-studier inngår også i prosjektgruppen.

MAP utforsker norsk litteraturs vei til et verdensomspennende publikum i løpet av den dramatiske første delen av 1900-tallet. I denne perioden måtte norske forfattere forholde seg til en rekke brudd og utfordringer: Nye former for nasjonalisme som resulterte i to verdenskriger, endringer i etablerte kulturelle, religiøse og språklige hegemonier, i tillegg til internasjonale opphavsrettslover, utviklingen av globale massemedier, og nye metoder for bokproduksjon og distribusjon. Ved å omskrive norsk litteraturhistorie på en radikal ny måte, utfordrer MAP vårt syn på senter-periferi-dynamikken i en internasjonal sammenheng. MAP hviler på en grensesprengende, innovativ tilnærming som omfatter resepsjon- og oversettelsesstudier, litteratursosiologi, bok- og kulturhistorie.

Phd-stillingen inngår i arbeidspakke 1 (Agents of exchange: Networks, middlemen and translations). Den som får stillingen vil bidra til å nå MAPs overordnete forskningsmål gjennom et eget forskningsprosjekt med fokus på oversettelse. For mer informasjon om prosjektet og stillingen, se MAP website eller kontakt Giuliano D’Amico: giuliano.damico@ibsen.uio.no.

Norsk litteratur var avhengig av oversettelse for å nå et internasjonalt publikum. Ved å bruke oversettelsesteori eller tekstkritikk vil phd-prosjektet kunne avdekke interessante resultater knyttet til adaptasjon eller til og med sensur i nye bokmarkeder.

Phd-kandidaten forventes å bidra til prosjektets forskning om oversettelse av litterære verk hovedsakelig publisert mellom 1900 og 1950. Prosjektet kan for eksempel adressere push factors (de økonomiske og litterære interessene til norske forfattere og forleggere) eller pull factors (som religiøse eller politiske ideologier, nasjonsbygging, litteratur- og språkpolitikk), oversetteres eller forleggeres tekstuelle adaptasjoner, paratekstuelle problemstillinger, oversettelsesnettverk og samarbeid mellom forfattere or agenter. Søkere bør drøfte mulige metodologiske og teoretiske tilnærminger til sitt prosjekt i prosjektbeskrivelsen.

Ett eller flere av følgende forskningsspørsmål kan fungere som utgangspunkt:

 • Hvordan ble norsk litteratur konstruert, produsert og lest i utlandet?
 • Hvordan forholdt forfattere og forleggere seg til det nye verdenslitteratur-landskapet?
 • Hvilke nye veier og prosesser ble initiert, av hvem og med hvilke effekter?

Mer om stillingen

Den som ansettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere (uio.no).

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend (uio.no).

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen nordisk litteratur, allmenn litteraturvitenskap eller et annet relevant fagfelt, eller tilsvarende utdanning. Kompetanse innen resepsjon-, oversettelses- eller kulturstudier, litteratursosiologi eller bokhistorie kan bli prioritert. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet (uio.no), på et skandinavisk språk og på språket til området prosjektet fokuserer på.
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements (uio.no)
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse (uio.no).

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess (uio.no) og ansettelse (uio.no) i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosess: HR-rådgiver Julie Tøllefsen (uio.no)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS