Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat i historie - "Læring og historieforståelser"

Søknadsfrist: 28.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som hver på sin måte gransker fortiden. Instituttet har et internasjonalt orientert miljø i arkeologi, landets eneste utdanning i konservering og Nordens største historikermiljø. Instituttet har i underkant av 100 ansatte, inklusive stipendiater og postdoc. Undervisningen omfatter arkeologi fra steinalder til middelalder, gjenstands- og malerikonservering, og historie fra antikken til vår tid.

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet forskergruppen for læring og historieforståelser er ledig ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo.

Stipendiatens doktorgradsprosjekt skal være knyttet til ett av de mange og brede temaene som forskergruppa arbeider med. De inkluderer blant annet hvordan historieundervisning foregår, har foregått og bør foregå i skoler og på universitetsnivå, i Oslo og helt andre steder. Tidligere semestre har vi satt søkelys på minoriteters oppfatning av historiefaget i norsk skole og hvordan historie blir undervist på universiteter i land utenfor Europa. Inneværende semester fokuserer vi på lærebøker og andre (digitale) læremidler i historiefaget. Prosjektet kan også dreie seg om andre temaer, men bør ha klar forankring i spørsmål knyttet til læring og historieforståelser.

Mer om stillingen

Stipendiaten vil ha en sentral rolle i forskergruppa. Som del av arbeidet med doktorgradsarbeidet forventes det at stipendiaten delta i forskergruppas seminarer og er med å forme forskergruppas videre utvikling.

Forskergruppa interesserer seg for brede spørsmål knyttet til hvordan mennesker i ulike aldre og med ulik erfaringsbakgrunn lærer og forstår historie. Den består av faste vitenskapelige ansatte i historie ved IAKH, historiedidaktikere ved ILS, universitetslektorer ansatt ved IAKH i 20%-stilling som til daglig arbeider som historielektorer ved videregående skoler i Oslo-området), fakultetets skolekoordinator, i tillegg til noen nåværende og tidligere masterstudenter.

Den som ansettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen historie eller annet relevant fagområde. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet og norsk eller et annet skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

We offer

 • lønn fra kr 501 200 til kr 544 400 per år, avhengig av kompetanse
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Formal regulations

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktpersoner

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS