Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen digitalt lederskap i kunnskapsorganisasjoner

Søknadsfrist: 29.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner.


Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen digitalt lederskap i kunnskapsorganisasjoner ledig ved Institutt for informatikk.

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Tiltredelse innen 01.10.2020.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Kandidater kan få tilbud om ytterligere et år fra Institutt for informatikk; en 4-årig tilsetting innebærer i såfall25 % pliktarbeid i form av undervisning og veiledning.

Mer om stillingen

Bakgrunn for stillingen er to pågående forskningsprosjekter, ett innen høyere utdanning og ett innen helsesektoren. Begge prosjekter har som mål å utvikle ny kunnskap innen digitalisering av kunnskapsorganisasjoner, med vekt på digitalt lederskap. Vår forskning har vist at digitalisering utfordrer tradisjonell ledelsesteori og praksis, og vi tar sikte på å utvikle et nasjonalt ledende forskningsteam for digitalt lederskap. Arbeidet er tverrfaglig og integrerer kunnskap fra informatikk, ledelse og samfunnsvitenskap. Vi samarbeider med forskningsmiljøer internasjonalt og med konsulentselskaper.

PhD-kandidaten vil inngå i et team med erfarne forskere, få tilgang til toppledere i ulike organisasjoner og muligheten til å etablere en posisjon innen et meget aktuelt felt.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Følgende krav gjelder for stillingen:

 • Mastergrad i informatikk eller tilsvarende. Kandidater med samfunnsvitenskapelig bakgrunn kombinert med IT oppfordres også til å søke.
 • Søker kan evt. ha utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet. Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2020 på å fullføre avsluttende mastereksamen.
 • Gode norskkunnskaper og kunnskap om det norske samfunnet.

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C.
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B.
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Personlige egenskaper:

Ved vurdering av kandidaten vil det bli lagt vekt på:

 • kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • kandidatens forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • kandidatens samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 479 600 – 523 200 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 22854272, e-post: [email protected]

Søk stillingen