Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat - KI-demokrati

Søknadsfrist: 25.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) har som mål å drive forskning, undervisning og formidling om moderne media og deres plass i samfunnet. IMK har rundt 50 ansatte, nær halvparten av disse er faste vitenskapelige stillinger, og omtrent 16-18 er doktorgradskandidater og postdoktorer. Instituttet har nærmere 500 aktive studenter på ulike nivå. IMK tilbyr årsenhet og bachelorgrad i medier og kommunikasjon, i tillegg til mastergrader i Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon og Screen Cultures. IMK er et tverrfaglig institutt, basert på akademiske tradisjoner fra humaniora og samfunnsvitenskap.

Institutt for medier og kommunikasjon

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor medier og kommunikasjon er ledig ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Stipendiaten vil være tilknyttet den tverrfaglige forskergruppen KI-demokrati - Hvordan kan kunstig intelligens (KI) endrer politisk deltakelse og demokrati? (uio.no) Forskergruppen er finansiert av satsningen UIO:Demokrati, og vil starte opp høsten 2024. Vi ønsker at stipendiaten kan bruke kunnskap, metoder og perspektiver fra samfunnsvitenskap og humaniora for å bedre forstå hvordan Kunstig intelligens (KI), og særlig generativ KI og store KI-modeller som ChatGPT, Gemini, Midjourney og Dalle, kan påvirke og endre både forståelsen og grunnlaget for politisk engasjement og demokratisk deltakelse. Søkeren bes utarbeide en prosjektbeskrivelse relatert til temaet KI-demokrati, som beskriver teori, problemstilling og metode. For mal til prosjektbeskrivelse, se «Søknaden skal inneholde».

Stipendiaten vil veiledes av Petter Bae Brandtzæg (Institutt for medier og kommunikasjon) og Jonas Kunst (Psykologisk institutt).

Mer om stillingen

Den som ansettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere (uio.no).

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend (uio.no).

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen medier og kommunikasjon eller tilsvarende utdanning. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave på minimum 30 studiepoeng.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk, i henhold til det formelle språkkravet (uio.no). Det er også en fordel om vedkommende behersker norsk eller et annet skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter eller vitnemål for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • evt. dokumentasjon av språkkrav, se Language requirements (uio.no)
 • prosjektbeskrivelse, inkludert fremdriftsplan for prosjektet (3-5 sider, maksimum 14 000 tegn). Se Mal for prosjektbeskrivelse (uio.no). Det er viktig at denne relaterer seg til satsningen KI-demokrati (uio.no)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, attester, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: professor Petter Bae Brandtzæg (uio.no)

For spørsmål om hvordan søke: HR-rådgiver Karoline Farbrot (uio.no)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS