Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - digitale innbyggertjenester, tilrettelagt helseinformasjon og digital helsekompetanse

Søknadsfrist: 21.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo har en 100% ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år.

Stillingen er knyttet til IMI (Innovation Medicine Initiative) prosjektet “Gravitate-Health; Empowering and Equipping Europeans with health information for Active Personal Health Management and Adherence to Treatment” (Gravitate-Health) og forskergruppen Digitalisering og samhandling ved Universitetet i Oslo. Gravitate-Health skal etablere en digital plattform med funksjoner for å gi den enkelte innbygger bedre tilgang til relevant og kvalitetssikret helseinformasjon, og undersøke om dette påvirker forståelse og etterlevelse, bedrer livskvalitet og resultater av behandling. Stipendiatens arbeid vil inngå som en del av Gravitate-Health prosjektets aktiviteter. Mer informasjon om prosjektet finner du her og her

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Den aktuelle stillingen er forankret i Avdeling for sykepleievitenskap. Avdelingens forskningsområder har en tverrfaglig profil og retter seg særlig mot digitale løsninger, innovasjon og velferdsteknologi som sikrer god tilgjengelighet til helsetjenester, velvære, læring og verdighet for alle, samt klinisk forskning til eldre og kronisk syke, og helsetjenesteforskning med fokus på både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tjeneste- og kompetanseutvikling for å sikre bærekraftige løsninger er også viktige forskningsområder. Avdelingen huser Uio:eColab, Forskningssenter for habilitering- og rehabiliteringstjenester (CHARM) og Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).

Du kan lese mer om Avdeling for sykepleievitenskap her.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år og stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.09.2021.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Den overordnede hensikten til PhD-prosjektet er å identifisere utfordringer i tilrettelegging av digital helseinformasjon fra ulike kilder, og se dette i forhold til tilgjengelighet, forståelse og etterlevelse av behandling gitt den enkeltes helse- og sykdomsbilde. Videre vil problemstillinger som ulikhet i helse, systematisk barrierer, sosiale og kulturelle ulikheter, digital helsekompetanse være sentrale tema i forhold til mestring, livskvalitet og pasientsikkerhet.

I tråd med Universitetet i Oslos mål om økt internasjonalisering og dette prosjektets internasjonale karakter inngår samarbeid med andre partnere i Gravitate-Health konsortiet (39 partnere i 15 land) i arbeidet til stipendiaten. Det kan være mulig å gjennomføre utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Det er utarbeidet en omfattende beskrivelse av prosjektet, mål, ambisjoner og fremdriftsplan. Ta kontakt med professor Anne Moen på e-post: [email protected] for mer informasjon.

Opptak til doktorgradsprogramme er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkerne må være sykepleier med fullført og bestått mastergrad (120 studiepoeng), karakter B (ECTS karakterskala) eller bedre innen relevant helsefaglig studieretning. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • Erfaring med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, og brukermedvirkning i forskning er sentralt.
 • Interesse for digitale innbyggertjenester i nasjonal og internasjonal kontekst, inkludert interesse for tilrettelegging av helseinformasjon til personer med ulike behov og muligheter vil bli vektlagt.
 • Videre vil søkere som har deltatt i relevante forskningsprosjekt bli prioritert.
 • Krav til selvstendighet og god arbeidskapasitet forventes.
 • Det vil bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Gode IKT-ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytiske evner og evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og målrettet
 • Selvstendighet og god arbeidskapasitet
 • Tidligere erfaring fra forsknings- eller prosjektarbeid er en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 482 200 til kr. 545 300 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Tiltredelse så snart som mulig etter 01.09.2021
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen, faglige og personlige egenskaper som vil styrke gjennomføring av PhD prosjektet)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektskisse på maksimum 5 sider som legges ved søknaden, der søker gjør rede for:
  • Kort kunnskapsstatus som kan underbygge foreslått PhD prosjekt fokus og tematikk
  • Hvilke faglige problemstillinger søker identifiserer og prioriterer for dette PhD prosjektet
  • Vurdering av de tre største utfordringene for vellykket gjennomføring av PhD prosjektet
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester fra relevant tidligere arbeid
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli benyttet intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS