Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskingskoordinator (fast) ved Økonomisk institutt

Søknadsfrist: 30.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør.


Økonomisk institutt har vel 90 tilsette og er det største og høgst rangerte instituttet for økonomisk forsking i Noreg. Instituttet har to bachelorprogram og to masterprogram med nærare 400 studentar, samt eit doktorgradsprogram med omlag 40 studentar. Instituttet er vert for eit senter for studier av likskap, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP), og eit senter for offentleg økonomi, Norwegian Fiscal Studies (NFS).

Om stillinga

Ved Økonomisk institutt (ØI) er det ledig ei fast stilling som forskingskoordinator (rådgjevar SKO 1434 eller seniorrådgjevar SKO 1364).

Forskingskoordinatoren skal koordinere instituttet sin forskingsadministrasjon, som i tillegg til koordinatoren utgjer to tilsette i faste stillingar. Forskingsadministrasjonen samarbeider tett med instituttleiinga og forskarar som leiar forskingsprosjekt, og med forskarar i søknadsprosessar.

Økonomisk institutt har fleire prestisjefulle EU-prosjekt, (ERC-Grants, både Consolidator Grant, Advanced Grant og Starting Grant), og er partnar i fleire EU- prosjekt. Instituttet har i tillegg fleire store prosjekt finansiert av Forskingsrådet, inkludert eit nytt senter for skatteforsking (NFS). Forskingskoordinatoren er administrativt ansvarleg for alle disse prosjekta, noko som inneber kortsiktig og langsiktig strategisk planlegging, samt drift og utgiftskontroll.

Vi søkjer etter ein initiativrik person med teft for god forskingsadministrasjon. Stillinga inngår i instituttet sin administrasjon som består av 11 personar, og forskingskoordinatoren rapporterer til kontorsjefen.

Stillinga inngår óg i Det samfunnsvitskaplege fakultetet sitt forskingsadministrative nettverk (FANE-SV).

Det er ynskeleg med snarlig tiltreding.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsleiar for forskingsadministrasjonen ved ØI
 • Identifisere og informere om eksterne finansieringskjelder
 • Bidra ved utforming av søknadar og budsjett i tett samarbeid med prosjektleiar og prosjektøkonom
 • Koordinere og følgje opp prosjekt, inkludert kontraktsinngåing og rapportering
 • Halde oversikt over forskingsaktiviteten ved instituttet
 • Hjelpa til med oppfølginga av 7-10 forskingsassistentar på ulike prosjekt
 • Bidra med arrangementsstøtte og kommunikasjon og formidling av forskingsprosjekt

Andre oppgåver kan kome i tillegg

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande mastergrad. Dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant erfaring med forskarstøtte og forskingsadministrasjon
 • Erfaring frå arbeid med søknader til EU og Forskingsrådet og drift av forskingsprosjekt
 • Svært god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse og kjennskap til relevante administrative system

Det vil vere ei føremon med

 • Kunnskap om regelverk og erfaring med rådgjeving innan forskingsetikk og personvern
 • Kjennskap til prosjektøkonomi (budsjettering og rekneskap)
 • Erfaring med å koordinere team

For å bli vurdert til stilling som seniorrådgjevar krevst det betydeleg relevant arbeidserfaring og kompetanse på høgt nivå, tilpassa stillingens funksjonar

Personlege eigenskapar

Me ser etter deg som:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar
 • har evne til å koordinere og handtere mange og ulike oppgåver i eit hektisk miljø
 • tek ansvar og kan jobbe sjølvstendig, systematisk og effektivt
 • kan syne engasjement og initiativ og har evne til å motivere andre
 • bidreg til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Ein spanande arbeidsplass i nyoppussa lokale med hyggelege kollegaer, i både administrative og vitskaplege stillingar
 • Fagleg stimulerande arbeidsoppgåver i eit aktivt miljø
 • Løn som rådgjevar, kr 584 500 - 692 400 eller seniorrådgjevar, kr 667 700 - 821 100, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i ei IA-verksemd

Søknaden skal innehalde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attestar
 • Liste med 2-3 referansar (namn, tilknyting til søkjar, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Andre opplysningar

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.

I høve til offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjorde sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista.

UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetjing. Vidare ønskjer vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Om det er kvalifiserte søkjarar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, skal vi kalle inn minst éin søkjar i kvar av desse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS