Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor / førsteamanuensis (100%) i medisin

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Institutt for helse og samfunn Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor /førsteamanuensis (100%) i klinisk utvikling og utvikling av kunstig intelligens i fagområde kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK).

Instituttet består av seks avdelinger med ulike fagområder og forskningsgrupper. Denne stillingen vil bli knyttet til fagområdet kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring (KLoK) og forskningsgruppe Klinisk Effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED).

HELED har et tverrfaglig miljø og driver undervisning og forskning innen helseøkonomi og helsepolitikk, organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten, samt klinisk effektforskning. Avdelingen er ansvarlig for undervisning på phd-nivå, tre masterprogram og et bachelorprogram innen helseledelse og helseøkonomi, samt for faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Dette er en fast stilling med tiltredelse etter avtale. Stillingen er spesielt rettet mot medisinsk innovasjon, klinisk utvikling og testing av nye teknologiske hjelpemidler ved hjelp av kunstig intelligens.

Kvalifikasjonskrav

 • Medisinsk embetseksamen
 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner. Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til en doktorgrad.
 • Klinisk erfaring, helst spesialistgodkjenning i en klinisk spesialitet
 • Erfaring med utvikling og klinisk utprøving av medisinsk utstyr innenfor kunstig intelligens
 • Erfaring og kunnskap innen medisinsk innovasjon
 • God fremstillingsevne på engelsk eller norsk

Søkeren må ha medisinsk embetseksamen samt klinisk erfaring fra primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Den som tilsettes må ha forskererfaring i områdene som inngår i KLoK (kunnskapshåndtering, ledelse, kvalitetsforbedring). Det er en forutsetning at personen som tilsettes har evner og erfaring i klinisk utprøving av kunstig intelligens og innovasjon.

Den som tilsettes skal initiere og lede forskning, ta på seg forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid og veiledning) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og flere bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Undervisningen for den aktuelle stillingen vil bli knyttet til faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med. Se den her.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her, Reglement for midlertidig tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her.

Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil to år etter tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 677 000 til kr 814 900 (ltr 71-79) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 839 900 til kr 1 071 200 (ltr 80-88) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Separat liste over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 titler) OBS: De utvalgte arbeidene lastes også opp i fulltekst
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner, med spesiell vekt på de spesifikke kvalifikasjonskravene for stillingen som listet opp ovenfor.

Det skal benyttes intervju og eventuelt prøveundervisning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor og undervisningsleder i KLoK, Mette Kalager, tlf: 92427884
 • Rådgiver Susan Rockwell (ved spm om elektronisk søknad) epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS