Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen nevrobiologi

Søknadsfrist: 09.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Stilling som postdoktor innen nevrobiologi ledig ved Farmasøytisk institutt, seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap.

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse snarest mulig og senest innen 01.01.2021.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 3 år med 10 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av administrativt forskningsarbeid og medveiledningsansvar for masterstudenter i farmasi.

Mer om stillingen

Stillingen vil være tilknyttet gruppen Nevrobiologi og toksikologi https://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/nevrobiologi-og-toksikologi/index.html og i tett samarbeid med andre forskergrupper ved Universitetet i Oslo og nasjonale og utenlandske forskningsinstitusjoner.

Den som tilsettes vil arbeide med problemstillinger tilknyttet molekylære nevroutviklingsforstyrrelser i forbindelse med legemiddelpåvirkning under svangerskap. Som modeller vil vi bruke kyllingembryo og primære cellekulturer fra kyllinghjerne, samt ulike cellelinjer (PC12-, NTERA-2, og SH-SY5Y-celler) under differensiering, både i 2D og 3D kultur. Vi er også interessert i hjerneorganoider som modell for studier av hjerne-utviklingsforstyrrelser. Aktuelle legemidler vi er interessert i er antiepileptika, antidepressiva og smertestillende legemidler.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. For å sikre en strategisk karriereutvikling, er alle postdoktorer ved MN-fakultetet forpliktet til å innlevere en utviklingsplan ikke senere enn én måned etter oppstart.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Absolutte krav:

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektet, i nevrobiologi, farmakologi eller annen biovitenskap. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Det er ønskelig at søkeren har erfaring med kyllingembryo eller andre relevante dyremodeller (Felasa C sertifikat) og/eller nevronale cellekulturer (2D, 3D eller organoider), og aktuell molekylærbiologisk metodikk som plateleser, cellesortering, mikroskopi og liknende. Kunnskap om aktuelle legemidler eller hjerneutvikling er også en fordel.

Det vises til forskrift om tilsettingsvilkår i postdoktorstillingen:

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060131-0102.html#1-2

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Egenskaper som nysgjerrighet, kreativitet, entusiasme og vennlighet vil bli satt pris på. Evne til å arbeide selstendig og i team, strukturert og effektivt vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn NOK 523 200 – 605 500 pr. år avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Fremragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter
 • Karriereutviklingsprogram for postdoktorer

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

 • Professor Ragnhild Paulsen, telefon: +47 228 44936 / +47 47025544, e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk på stillingen