Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 29.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet er det ledig en stilling som postdoktor SKO 1352 innen sentrale juridiske fag i rettsvitenskap.

Søkerne bes redegjøre for hvordan valgt forskningstema, som skal være innenfor sentrale juridiske fag. Det kan være innenfor norsk og/eller internasjonal rett og/eller komparativ rett. Søkere må ut over det vise hvorfor valgt tema er en viktig forskningstematikk, og hvordan det forholder seg til fakultetets satsing innenfor forskning, forsker- eller faggrupper.

Mer om stillingen

Ansettelse som postdoktor er for en åremålsperiode fra 2 til 4 år. Ansettelsen skjer fortrinnsvis for en åremålsperiode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Ved fire års ansettelse forutsettes det at man skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av ansettelsesperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves tilsvarende norsk ph.d.-grad i rettsvitenskap. Doktoravhandlingen må være levert ved søknadstidspunktet, og doktorgraden må være godkjent før tiltredelse.

Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende.

Søkeren må utarbeide en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, som viser hvordan søkeren vil gå fram for å gjennomføre prosjektet, herunder de sentrale problemstillingene, materiale og teoretiske rammeverk. Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde forslag til en tidsplan for gjennomføring av arbeidet.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor sentrale juridiske fag på ett av de skandinaviske språk (norsk, dansk, svensk) fra tiltredelse.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens faglige kvalitet og søkernes personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Videre vektlegges prosjektets relevans for de sentrale juridiske fagene. Med sentrale juridiske fag siktes det her til de obligatoriske juridiske undervisningsfag på masterstudiet i rettsvitenskap.

Det vil bli lagt vekt på forskningsmessige bidrag til en videre faglig utvikling av disse fagene.

Det vil også kunne legges vekt på annen tidligere skriftlig produksjon og dokumentert evne til gjennomføring av tidligere prosjekter.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev, inkludert beskrivelse av motivasjon og forskningsinteresser
  • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (jf. avsnittet om vurderingsgrunnlag)
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
  • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål og engelsk eller skandinavisk oversettelse, samt forklaring på karaktersystem.
  • Attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelt annen relevant dokumentasjon
  • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumentere med medforfattererklæring. (Doktorgraden regnes som ett arbeid, også dersom den er artikkelbasert.)
  • Inntil tre referanser (navn, e-postadresse, telefonnummer og relasjon til søkeren)

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo. Vi gjør oppmerksom på at ingen kan tilsettes som postdoktor i mer enn én åremålsperiode ved samme institusjon.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Den som ansettes, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål: Forskningsdekan Vibeke Blaker Strand

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen: Siri Martenson

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS