Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i rettsvitenskap (LAW22JULY: RIPPLES)

Søknadsfrist: 15.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation: Embedding Security). Prosjektet er ledet av professor Kristin Bergtora Sandvik, og finansiert med midler fra Norges forskningsråd under SAMRISK II-programmet (samfunnssikkerhet). Prosjektet skal nå ansette en postdoktor i rettsvitenskap. Den som ansettes skal ha arbeidsplass på Institutt for offentlig rett, men skal også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Tilsetting er for to år.

Mer om stillingen

RIPPLES er en hovedkomponent i fakultetets initiativ for å minnes terrorhandlingene 22. juli 2011. Det er et tverrfaglig prosjekt som kartlegger og problematiserer et knippe av de rettslige ettervirkningene av terrorhandlingene, med særlig vekt på det sivilrettslige. Mens rettslige spørsmål tilknyttet straffesaken har vært belyst i sakprosa og faglitteratur, har de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av 22. juli ikke blitt gjenstand for samme faglige oppmerksomhet. Prosjektet kombinerer juss, rettssosiologi, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli. Den som ansettes vil altså inngå i en gruppe av forskere med ulik faglig bakgrunn, som møtes jevnlig og arbeider tett sammen. Prosjektet inkluderer en komparativ studie av terrorangrepene i Manchester i 1992, 1996 og 2017, og samarbeider med flere britiske universiteter.

Prosjektet er opptatt av den spesielle rollen retten har som styringsredskap i velferdsstaten, og hvordan ideer og premisser om likeverd, likhet, deltagelse og tillit gjennomsyrer rettslig styring. 22. juli var en ekstraordinær begivenhet som truet disse grunnleggende verdiene.

Staten og rettsapparatet svarte i det store med sine ordinære virkemidler: lovendringer og saksbehandling i ordinære forvaltingsorganer. Vi studerer hvilken rolle retten spiller i å gjenopprette og støtte opp under samfunnssikkerheten, i bred forstand, i etterkant av voldelig ekstremisme.

Den utlyste stillingen skal bidra innenfor ett av kjernetemaene i prosjektet: økonomisk støtte til overlevende, pårørende og etterlatte. Både voldsoffererstatning og trygdeytelser er relevante ytelser i velferdsstaten. Delprosjektet skal bidra til forståelsen av hvordan disse ordningene har fungert, blitt utviklet og endret seg i tiden etter 22. juli. Det forutsettes derfor at rettsvitenskapelig analyse kombineres/suppleres med kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode.

Delprosjektet skal samle og analysere ulike typer data. I tillegg til dokumenter fra rettslige institusjoner og mekanismer, vil dette omfatte intervjuer med ulike aktører, og dekning i massemedia

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning
 • Søkere må ha en norsk ph.d-grad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Doktorgradsavhandlingen må være godkjent ved søknadstidspunktet, og doktorgraden må være godkjent før tiltredelse
 • Siden RIPPLES involverer forskning på norskspråklige kilder, må søkeren beherske norsk (eller annet skandinavisk språk) muntlig og skriftlig. Delprosjektet involverer innsamling og analyse av kvalitativt materiale, som intervjuer, så det kreves dokumentert erfaring med slike metoder
 • Søkeren må utvikle en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må vise hvordan søkeren vil gå frem for å gjennomføre en slik studie, hva som vil være de sentrale problemstillingene, hvilke teorier og metoder hen vil jobbe med, og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. I prosjektbeskrivelsen må det fremgå hva som er prosjektets relevans og betydning for RIPPLES-prosjektet samlet sett

Den endelige planen for prosjektet vil utformes i samråd med prosjektleder etter tilsetting.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens rettsvitenskapelige og samfunnsmessige kvalitet og relevans for RIPPLES.

Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt stor vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre det foreslåtte prosjektet, inkludert eventuell annen skriftlig produksjon, dokumentert evne til gjennomføring av tidligere prosjekter, og karakterer.

Siden RIPPLES er et tverrfaglig samarbeid, vil erfaring med tverrfaglig samarbeid telle positivt.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Lønn fra 563 900,- til 626 100,- per år
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Deltakelse i en inspirerende tverrfaglig prosjektgruppe som jobber tett sammen
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev som inkluderer beskrivelse av søkerens motivasjon og forskningsinteresser
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (jf. avsnittet om vurderingsgrunnlag)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, og faglig arbeid
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester, fullstendig publikasjonsliste, og eventuell annen relevant dokumentasjon. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæringer
 • Inntil tre referanser (navn, e-postadresse, telefonnummer og relasjon til søkeren)

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og alle vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Den som ansettes, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål, kontakt professor Ingunn Ikdahl, telefon: 99 23 14 29, e-post: [email protected]

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen, kontakt seniorkonsulent Andreas Mobråthen, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS