Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i norsk som andrespråk

Søknadsfrist: 15.11.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. Stillingen er finansiert av ILN og er knyttet til fagmiljøet i norsk som andrespråk. Ved ILN forstås Norsk som andrespråk bredt, og favner om blant annet andre- og tredjespråkstilegnelse og flerspråklighet i et livsløpsperspektiv.

Søkeren må legge ved en beskrivelse av et individuelt forskningsprosjekt innen andrespråksfeltet. Det vil være en styrke om prosjektet bidrar til å videreutvikle forskning i skjæringspunktet mellom forskning og praksis, med tydelig samfunns- og arbeidslivsrelevans.

Ansettelsen gjelder for en periode på fire år. I stillingen inngår en 25 % undervisnings- og administrasjonsandel fordelt jevnt over fire år. Undervisningen er knyttet til ulike emner innenfor studiefaget norsk som andrespråk, særlig i emner som handler om andrespråksundervisning, -læring og -vurdering. Undervisningsspråket er norsk. Det er forventet at søkeren tilegner seg grunnleggende pedagogisk basiskompetanse i løpet av stillingsperioden.

Den som ansettes, forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (ph.d.) innenfor norsk som andrespråk, andrespråksstudier, flerspråklighet, nordisk språkvitenskap, lingvistikk, språkdidaktikk eller tilsvarende

 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk, ev. et annet skandinavisk språk

 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet

 • prosjektets potensial for å utvikle kunnskap i skjæringspunktet mellom forskning og praksis, med tydelig samfunns- og arbeidslivsrelevans, primært i en nordisk kontekst

 • prosjekt potensial til å bidra til faglig utvikling av fagmiljøet norsk som andrespråk

 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet

 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå og bidra inn i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen

 • prosjektbeskrivelse på ca. 3-5 sider, maksimum 14,000 tegn, inkludert fremdriftsplan (se mal for prosjektbeskrivelse). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)

 • publikasjonsliste

Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling og eventuelle andre vitenskapelige arbeider vil eventuelt etterspørres senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Ingen kan ansettes i mer enn en postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For informasjon om stillingen:

For informasjon om hvordan søke stillingen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS