Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stilling som postdoktor eller stipendiat i rettsvitenskap - SODI

Søknadsfrist: 31.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett er det ledig 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) eller postdoktor (1352) tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet Societal security and digital identities (SODI). Prosjektet skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter ved bruk og misbruk av eID-systemer, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet.

Tilsetting er i utgangspunktet for tre år. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det avtales tilsetting for fire år med 25 % undervisningsplikt. For en postdoktor vil en treårig stilling ha 10 % undervisningsplikt.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillinger er utdanningsstillinger og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som tilsettes som stipendiat følger fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Mer om stillingen

SODI er et tverrfaglig prosjekt som skal forske på bruk og misbruk av eID-systemer fra et teknologisk og juridisk perspektiv.

Et overordnet mål med prosjektet er å gi økt forståelse for den rollen eID-systemer spiller i moderne samfunn, og bidra til utvikling av teknologi og rettsregler som sikrer at overgangen fra fysisk til digital identifisering kan skje på måter som ivaretar både den enkelte og samfunnets behov, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet.

Prosjektet retter særlig oppmerksomhet mot rettssikkerheten til sårbare personer.

Stillingen er knyttet til de rettsvitenskapelige delene av prosjektet, som skal analysere det rettslige rammeverket for eID i Norge, inkludert relevant EØS-rettslig regulering og internasjonale menneskerettigheter.

Stillingen skal bidra til å belyse et kjernespørsmål i prosjektet: hvordan regulering av bruk og misbruk av eID påvirker samfunnssikkerheten og hva som kjennetegner et robust system for regulering av eID.

Aktuelle problemstillinger omfatter blant annet hvordan den rettslige reguleringen fordeler ulike typer av risiko forbundet med bruk og misbruk av eID på involverte aktører, med tilhørende innvirkning på spørsmål om samfunnssikkerhet.

Dette reiser bl.a. spørsmål om samvirke mellom den offentligrettslige og privatrettslige reguleringen på området, forholdet til systemrisiko og hvordan den samlede reguleringen påvirker og kan fremme tillit til systemene.

For informasjon om prosjektet:

Samfunnssikkerhet og digitale identiteter - Institutt for privatrett (uio.no)

SODI vil opprette en rettshjelpsklinikk for personer som opplever problemer i relasjon til bruk og misbruk av eID i Norge. Rettshjelpsklinikken vil samle data om blant annet hvilke rettslige utfordringer bruk av eID skaper i praksis.

Prosjektet forutsetter bruk av data innsamlet fra rettshjelpsklinikken. Prosjektet kan anvende rettsdogmatisk og/eller andre rettsvitenskapelige metoder, gjerne i kombinasjon med andre vitenskapelige metoder.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingen kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning.
 • Søkere til stilling som postdoktor må ha en norsk ph.d-grad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Doktorgradsavhandlingen må være innlevert på søknadstidspunktet.
 • Det forutsettes at søker har gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og har gode engelskferdigheter.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.

Vurdering av søkerne:

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må redegjøre for forskningstemaet, dets betydning og relevans for norsk og internasjonal rettsvitenskap i lys av formålet med SODI-prosjektet. Søkeren må beskrive hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypotesene, hvilke teorier og metoder som vil anvendes og eventuelle forskningsetiske utfordringer. Det må også redegjøres for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet og relevans for SODI.

I tillegg vil det bli lagt vekt på karakterer, eventuell tidligere skriftlige arbeider og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Dersom to søkere til hhv. stilling som stipendiat og postdoktor anses for å være like godt kvalifisert vil søker til stilling som postdoktor bli prioritert.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingstiden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 491 200,- - 534 400,- pr. år i stilling som stipendiat i stillingskode 1017
 • lønn fra kr. 543 500,- - 604 700,- pr. år i stilling som postdoktor i stillingskode 1352
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon)
 • Alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen»

Den endelige planen for prosjektet vil utformes i samråd med prosjektleder og eventuelle veileder/e etter tilsetting.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Gro Tømmereek

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS