Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor tilknyttet forskningsinitiativet Eco-Emotions

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til forskningsinitiativet Eco-emotions: Affective Response to Environmental Change in and through Literature. Prosjektet er ett av fire strategiske initiativer som finansieres av Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, 2024‒2028.

Med utgangspunkt i litteratur fra både fortid og samtid, fra Norden og verden, har prosjektet som mål å undersøke hvordan mennesker håndterer miljøendringer følelsesmessig. Den pågående natur- og klimakrisen har aktualisert et behov for dypere innsikt i kulturelt bestemte følelsesstrukturer og kognitive mekanismer som former menneskers forhold til miljøet. Prosjektet har to sentrale forskningsspørsmål: (1) Hvordan fremstiller litteraturen følelsesmessige responser på miljøendring? (2) Hvilken effekt har litteratur på følelsene og tankene våre, og hvordan kan skjønnlitteraturen bidra til bærekraft i tider med store miljøendringer? Ved å diskutere disse forskningsspørsmålene vil prosjektet ta i bruk det uutnyttede potensialet til kraftfulle, storstilte narrativer, som kan vise oss nye måter å tenke om og relatere til miljøet på.

Mer om stillingen

Postdoktoren vil bli en del av prosjektets kjernegruppe og bidra til hovedmålene sammen med resten av gruppen. Postdoktoren har ansvar for å adressere prosjektets forskningsspørsmål fra et samtidsperspektiv. Det kan for eksempel være å diskutere hvordan samtidslitteratur fremstiller affektive responser på miljøendringer eller analysere produksjon, tradering og resepsjon av litteratur som en relevant mestringsstrategi i den nåværende krisen, på et emosjonelt og kognitivt plan.

Postdoktoren forventes å presentere et individuelt forskningsprosjekt som er knyttet til hovedprosjektet. Kandidaten bør også være interessert i samarbeid om emnet med resten av kjernegruppen.

Beskrivelsen av det individuelle prosjektet bør være tydelig når det gjelder forskningsspørsmål, hovedkilder, teorier og forskningsmetoder, samt planlagte publikasjoner og eventuelle andre forskningsresultater. Komparative, tverrkulturelle og/eller diakrone prosjekter som tar utgangspunkt i samtidsmateriale vil bli prioritert. Prosjekter med en empirisk komponent, som kartleggingsstudier, deltakende observasjon, eller andre relevante metoder som undersøker hvordan lesere i ulike sosiale rom (bokklubber, klasserom og arbeidsplasser) reagerer på miljølitteratur, er også velkomne.

I tillegg vil postdoktoren være ansvarlig for å utvikle et tverrfaglig undervisningsemne, og undervise i dette i samarbeid med øvrige prosjektdeltagere. Kurset vil være relevant for studenter ved Det humanistiske fakultetet (litteratur-, kultur- og miljøhistorie), og det kan inngå i UiOs Bærekraftsertifikat. Kurset svarer på en viktig utfordring som det norske utdanningssystemet har identifisert, nemlig å adressere problemstillinger knyttet til helse, demokrati og bærekraft på en interdisiplinær og forskningsbasert måte. Kurset har som mål å nå ut bredt til fremtidige lærere.Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. I stillingen inngår 10 % undervisning og administrasjon.

Den som ansettes, forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (ph.d.) innenfor relevante litteraturstudier, som for eksempel sammenliknende litteraturvitenskap, nordisk, engelsk, japansk eller arabisk litteratur.
 • søkerens prosjekt må ligge tett opp mot hovedprosjektet
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og evt. et skandinavisk eller annet språk dersom det er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, i henhold til det formelle språkkravet
 • fremragende lesekyndighet i kildespråkene som er relevante for prosjektet
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert, er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen blir godkjent.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på

 • prosjektets relevans for forskningsspørsmålene og det totale rammeverket til Eco-Emotions
 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, forskningsrelatert relevans og nyskapning
 • søkerens antatte faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsfristen og bidra til hovedprosjektet
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter), maks. 4 sider
 • fullstendig publikasjonsliste; dersom verk med flere forfattere er inkludert, må søkerens rolle og bidrag tydeliggjøres
 • prosjektbeskrivelse (ca. 3–5 sider, maksimum 14 000 tegn; se mal for prosjektbeskrivelse). Prosjektbeskrivelsen må presentere en gjennomførbar fremdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne fullføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.
 • et utvalg av publiserte faglige arbeider som søkeren anser som relevante for stillingen (maks. 40 sider); dersom publikasjonene har mer enn én forfatter, må søkerens rolle dokumenteres med en medforfattererklæring
 • kopier av vitnemål og attester
 • navn og kontaktopplysninger til tre referansepersoner

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet må legge ved en forklaring på universitetets karaktersystem.Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ingen kan ansettes i mer enn én postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS