Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen læringsmiljø og studiekvalitetsarbeid ved Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 04.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag er ett av tre institutter ved Det medisinske fakultet og arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse.
Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Vi ønsker gjennom denne stillingen å styrke vårt pedagogiske og utdanningsvitenskapelige utviklingsarbeid.


Avdelingen for atferdsmedisin driver tverrfagligforskning knyttet til klinisk-/helsekommunikasjon, profesjonsutvikling, psykisk belønning, psykososiale aspekter ved somatisk sykdom og medisinsk utdanning. Undervisningen er rettet mot utvikling av medisinstudentenes kommunikasjonsevner, profesjonalitet og rolleforståelse.


SHE er et nasjonalt Senter for fremragende utdanning (SFU) og har en 5 + 5 års bevilgning fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Målet med senteret er å utvikle fakultetets helseutdanninger i lys av FNs bærekraftsmål, spesielt rettet mot utvikling av et inkluderende læringsmiljø og nye modeller for kunnskapstranslasjon. Senteret har et aktivt samarbeid med UiOs Senter for læring og utdanning (LINK), samt ledende internasjonale forsknings- og utdanningsmiljøer.

Om stillingen

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) utlyser en 3-årig postdoktorstilling innen utdanningsvitenskap rettet mot utvikling, evaluering og forskning på digitalt og psykososialt læringsmiljø i helseprofesjonsutdanningene. Stillingen er lagt til Avdeling for atferdsmedisin ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) og er tilknyttet Centre for Sustainable Health Care Education (SHE) samt Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP).

Mer om stillingen

Kandidaten skal etablere et system for systematisk monitorering av psykososiale og pedagogiske aspekter ved læringsmiljøet i samsvar med prinsippene for utdanning for bærekraftig utvikling. I første omgang vil systemet primært være knyttet til profesjonsstudiene i medisin og klinisk ernæring, men kan senere skaleres opp til alle fakultetets studier. Det medisinske fakultet har flere pågående utviklingsprosjekter bl.a. knyttet til bærekraft, mangfold, digitalisering, samarbeidslæring, økt studenttall og etablering av eksterne campuser. Dette prosjektet skal etablere et system for spørreundersøkelser og annen datainnsamling for å monitorere dette dynamiske læringsmiljøet, og derigjennom legge grunnlag for en kunnskapsbasert og målrettet utvikling. 15% av stillingen er knyttet til koordinering av fakultetets TEAM-program, som er en relatert satsing for å styrke samarbeidskompetansen og samarbeidslæringen blant studentene.

Kandidaten vil, i samarbeid med de respektive utdanningsprogrammene, utarbeide en plan for etablering av det aktuelle monitoreringssystemet samt et relatert forskningsprosjekt. Det er forventet at arbeidet vil føre fram til vitenskapelige publikasjoner som vil underbygge fakultetets posisjon som en internasjonal utdanningsinstitusjon, samt kandidatens videre karriere.

Kandidaten vil også få praktisk erfaring knyttet til organisering og gjennomføring av undervisning, og stillingen vil legge til rette for personlig og faglig utvikling.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad knyttet til psykososiale målemetoder (spørreskjema og psykometri). For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • Bakgrunn innen medisin, psykologi, pedagogikk eller annet relevant fagområde.
 • Interesse for og evne til å drive pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk).

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å kunne samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Evne til å kunne jobbe selvstendig og strukturert.
 • Sterk motivasjon for stillingen og stillingens arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 575 400 til kr 657 300 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352).
 • Spennende og utviklende arbeidsmiljø.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som ansettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ingen kan være tilsatt mer enn en postdoktor periode ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Jarle Breivik, e-post: jarle.breivik@medisin.uio.no
 • HR-rådgiver Matilde Danielsen, e-post: matilde.danielsen@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS