Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor «Demokratiets tekstkulturer»

Søknadsfrist: 17.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Om stillingen

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Demokratiets tekstkulturer (Voicing Democracy). Forskningsgruppen er finansiert av Universitetet i Oslos tverrfaglige satsing UiO: Demokrati.

Demokratiets tekstkulturer samler forskere fra ulike disipliner for å utforske demokrati og medborgerskap fra et kulturelt og tekstlig perspektiv. Gjennom mangesidig og tverrfaglig forskning på tekster – både historiske og samtidige, kunstneriske og ikke-kunstneriske og i ulike medier – vil gruppen etablere et nytt tverrfaglig forskningsfelt: studiet av 'tekstlig medborgerskap' slik det utøves i og på tvers av forskjellige samfunnsområder. Dette innbefatter undersøkelser av relevante ytringskulturers historiske opphav, nåværende vilkår og framtidsutsikter. Det overordnede målet er å få kunnskap om demokratiets kulturelle og tekstlige virkemåter, samt å utvikle nye teoretiske og metodiske begreper og modeller for slike undersøkelser både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Slik vil gruppens forskning utvide forståelsen av tekstpraksiser som utfordrer det moderne demokratiet, innenfor politikk, kunst, media, byråkrati, utdanning og praksiser som bidrar til å støtte, utvikle og styrke demokratisk kultur.

Komplett prosjektbeskrivelse for forskningsgruppens arbeid i ansettelsesperioden er tilgjengelig på gruppens nettside: Demokratiets tekstkulturer - Institutt for lingvistiske og nordiske studier (uio.no)

Søkeren må presentere et forskningsprosjekt som tydelig faller inn under forskningsgruppens overordnede forskningsprofil og problemstillinger. Prosjektet må legge vekt på norsk materiale. Det er ønskelig at forskningsprosjektet bidrar til å realisere forskningsgruppens ambisjoner om tverrfaglighet og teoriutvikling.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. I stillingen inngår en 10 % undervisnings- og administrasjonsandel. Det er mulighet for forlengelse til 4 år med en 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Den som ansettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innenfor tekstvitenskap, medievitenskap, statsvitenskap, retorikk, nordisk eller allmenn litteraturvitenskap, sosiologi, juss, historie, pedagogikk eller andre samfunnsvitenskapelige eller humanistiske disipliner som er relevant for prosjektet
 • søkerens prosjekt må ligge tett opp mot forskningsgruppens hovedinteresser
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for forskningsgruppens interesseområder
 • prosjektbeskrivelsens tverrfaglige forankring og teoretiske og/eller metodiske ambisjoner
 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til forskningsgruppens ambisjoner
 • søkerens formidlingsevner
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • publikasjonsliste
 • prosjektbeskrivelse på ca. 3-5 sider, maksimum 14,000 tegn, inkludert fremdriftsplan (se mal for prosjektbeskrivelse). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifiserte søkere vil bli invitert til å sende inn følgende:

 • 5 utvalgte publikasjoner eller utdrag av publikasjoner (samlet omfang inntil 300 sider)
 • dokumentasjon av formidlingsevne
 • attester og vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, jobbnorge.no. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen

Andre opplysninger

Vi viser forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ingen kan ansettes i mer enn en postdoktorperiode ved Universitetet i Oslo.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke i jobbnorge:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS