Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Doktorgradsstipendiat innen østslaviske språk og områdestudier

Søknadsfrist: 10.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

Om stillingen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor østslaviske språk og områdestudier er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo.

I løpet av perioden 2011-2020 har verden sett betydelige endringer i de østslaviske landenes potensial for politisk og sosial mobilisering. Disse endringene har ført til et oppsving i bruken av nasjonale symboler, og demonstrasjonene er rettet mot vanstyre og korrupsjon, samt valgfusk. Et siste skudd på stammen fant sted i 2020 da titusenvis av demonstranter trosset pandemirestriksjoner og store politioppbud, og deltok i sammenhengende demonstrasjoner mot Lukasjenka-regimet.

Doktorgradsstipendiaten skal bidra til å belyse overordnede spørsmål som hva disse fenomenene har til felles, på hvilket vis de er ulike, og om disse nasjonalt uttrykte mobiliseringene for liberalisering, korrupsjonsbekjempelse og masseprotester er betinget av strukturelle forskjeller, eller om de har utspring i liknende former for organisering, krav og historieforståelse.

Mer spesifikt skal stipendiaten se på hvordan myter og symboler om nasjonal opprinnelse kommer til uttrykk i praksis – i form av kollektive mobiliseringer – og språklig – i form av semantiske ”innramminger” (eng. ’frames’, ’framing’) i Russland, Ukraina og Hviterussland, og om disse innrammingene har fellestrekk. Med ”myter” og ”symboler” forstår vi tekstuelt/visuelt uttrykte konstruksjoner, som på forskjellig vis trigger mobilisering rundt en felles kollektiv identitet.

Stipendiaten skal derfor utarbeide et prosjekt der hun/han tar for seg ulike typer medier i ett eller flere av disse østslaviske landene og undersøker den semantiske innrammingen av sosiale bevegelser, hendelser og personer.

Doktorgradsstipendiaten vil bli en del av et større tverrfaglig forskningsnettverk som involverer språkvitenskap, statsvitenskap, sosiologi og medievitenskap, og vil forankres i de to NFR-finansierte prosjektene VALREF og Fakespeak. Stipendiaten vil bli veiledet av professor Geir Flikke og forsker Silje Alvestad i fellesskap.

Søknadsfrist: 10. mars 2021

Antatt startdato: 1. september 2021

Mer om stillingen

Den som tilsettes vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller –nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen et østslavisk språk eller områdestudier med fokus på de østslaviske landene, eller tilsvarende utdanning. Avsluttende grad skal være oppnådd og sensur skal foreligge ved søknadsfrist. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og svært gode kunnskaper innen minst ett østslavisk språk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For opptak til doktorgradsprogrammene ved Universitetet i Oslo, kreves det at du har minst femårig grunnutdanning (mastergrad eller tilsvarende). I særskilte tilfeller kan fakultetet gi opptak på bakgrunn av ettårig master, etter en vurdering av studiets omfang og kvalitet.

Videre kvalifikasjoner

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater kan bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • karakterutskrifter for bachelor- og mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse), inkludert fremdriftsplan

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Det benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser til forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS