LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat - forskningsprosjektet POLYGOV

Søknadsfrist: 10.10.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Ledig stipendiatstilling i offentlig politikk og administrasjon/statsvitenskap

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har nå en ledig stipendiatstilling innenfor fagområdet offentlig politikk og administrasjon/statsvitenskap ved Seksjon for helse- og velferdsforskning. Stipendiaten vil bli del av forskergruppen som arbeider med prosjektet POLYGOV – Crisis Management In A Polycentric Nordic Local Democracy: Different Governance Structures – Different Results? Gruppen består av i alt 16 erfarne forskere fra 9 universiteter i de nordiske landene, inkludert Færøyene, Grønland og Åland. Arbeidsstedet for stillingen er ved NOVA (OsloMet) ved Bislett i Oslo.

Arbeidsområde

POLYGOV-prosjektet er en sammenlignende studie av krisehåndteringen, organiseringen og funksjonen til lokal forvaltning og demokratiene på Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark med bakgrunn i COVID-19-pandemien. Prosjektet sammenligner spesielt de lokale og regionale koordinerings- og styringsstrategiene som blir brukt etter hvert som pandemien har utspilt seg fra mars 2020 til dags dato, inkludert vaksinasjonsstrategiene. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og løper fra høst 2021 til høst 2024. Stipendiatperioden er på tre år.

Prosjektet har fem ulike arbeidspakker (WPs). Stipendiaten vil i hovedsak være knyttet til WP4 (og dels WP 3) med vekt på organisatorisk forhold, hvordan styringsstrukturer implementeres og hvordan krisehåndteringen oppleves av innbyggerne. Hovedtemaet for doktorgradsarbeidet er å bedre forstå styringsutfordringer knyttet til vertikal og horisontal koordinering og krisehåndtering.

Kontakt May-Lill Skogli på [email protected] for tilsending av prosjektbeskrivelsen.

Søknad

I søknaden ønsker vi at du forteller hvorfor du søker denne stillingen. Du må også legge ved en kort beskrivelse (idéskisse) på maks. 3 sider, skrevet på norsk/dansk/svensk eller engelsk, med synspunkter på og refleksjon over hvordan du ser for deg at avhandlingsarbeidet kan passe inn i prosjektet.

Søkeren må være innstilt på/interessert i å utvikle avhandlingen i samråd/samspill med prosjektleder og -gruppen. Stillingen er en åremålsstilling over tre år. Den som tilsettes skal skrive en artikkelbasert ph.d.-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved et ph.d.-program ved OsloMet (hvilket program skal komme frem i søknaden).

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant samfunnsvitenskapelig fagområde med minimumkarakteren B.
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/dansk/svensk og engelsk.
 • erfaring med kvalitative og/eller kvantitative metoder

Du bør ha:

 • erfaring med analyse av registerdata
 • interesse for og kunnskap om forskningsfeltet offentlig politikk og administrasjon
 • evne til selvstendig arbeid og gjennomføring
 • lyst til å arbeide sammen i en internasjonal forskergruppe

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et etablert og spennende forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, p.t. kr. 491 200 per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. Ansettelse forutsetter opptak ved et doktorgradsprogram ved OsloMet.

Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du, sammen med søknaden, laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • masteroppgave
 • eventuell liste over vitenskapelig publikasjoner
 • eventuelle publikasjoner du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse
 • vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått.)
 • utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Har du problemer med søknadsportalen, kontakt May-Lill Skogli på [email protected]

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

Søknadsfrist: 10.10.2021

Referansenummer: 21/09851

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS