LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ph.d. -stipendiat innen helseteknologi i barnepalliasjon

Søknadsfrist: 30.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ph.d. -stipendiat innen helseteknologi i barnepalliasjon

VedFakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig én åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet helseteknologi i palliasjon til barn, tilknyttet prosjektet «Gathering evidence for evidence-based health technology to support communication in homebased pediatric palliative care – CHIP homeTec»

Stillingen har en varighet på tre år, og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Stipendiaten vil bli tilknyttet forskningsgruppen Livskvalitet. Forskningsgruppen har et særlig fokus på livskvalitet i et livsløpsperspektiv; i familier, ved kroniske sykdommer, ved ulike smertetilstander, og i et folkehelseperspektiv. Stipendiaten vil også være tilknyttet forskningsnettverket «Children in palliative care» (CHIP) som er et tverrfaglig forskningsnettverk med medlemmer fra praksis, utdanning, forskning og med en solid gruppe brukerrepresentanter.

HV har to ph.d.- programmer, og stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Det må påregnes å være en god del til stede ved campus.

Forskningsområde

Noen barn i Norge lever med alvorlig sykdom og har behov for palliasjon. Palliasjon til barn kan gis i barnets hjem der målet er å støtte barnet og familien i hverdagen til å kunne leve et så normalt liv som mulig. Noen barn vil ha behov for palliasjon i en lang periode, kanskje over i voksenlivet, mens for andre vil behandlingen ha et kortere forløp der barnet dør. Barn og familier i barnepalliasjon er ofte avhengig av tett oppfølging fra helsepersonell. Helseteknologi gjør dette mulig også hjemmefra, og om samhandlingen er trygg nok kan en spare barna for reiser til sykehus, unngå sykehusinnleggelser og familiene kan være mer sammen. Det er derimot lite forskning på hvilke behov barna og familiene har som kan dekkes av helseteknologi hjemme.

Prosjektet CHIP homeTec skal gjennomføre en bred kartlegging av behov blant barn, foreldre og helsepersonell, og undersøke tidligere teknologi, samt de etiske og juridiske rammene en beveger seg innenfor i feltet barnepalliasjon. Resultatet vil være en evidensbasert protokoll for en helseteknologisk løsning i hjemmebasert barnepalliasjon for å fremme livskvalitet og redusere sykehusinnleggelser.

Den aktuelle stipendiatstillingen vil være tilknyttet følgende delprosjekt;

1) Barnet og familien - der målet er å identifisere behov hos barn og familier i barnepalliasjon, og som skal settes i sammenheng med helseteknologiske muligheter. Dette skal utforskes gjennom spørreskjema, individuelle intervju og fokusgruppesamtaler.

Helseteknologi er et område det er stort behov for forskning på, og ved å utforske barn og familiers behov kan vi bedre forstå hvordan teknologien kan utvikles og benyttes i hjemmebasert barnepalliasjon. Barnepalliasjon er et ungt forskningsfelt i Norge og prosjektet søker å imøtekomme noen av kunnskapsmanglene som er identifisert både i internasjonal forskning og i offentlige dokumenter om palliasjon publisert i Norge de senere årene.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (120 stp./ECTS) i sykepleie, helse-/ sosialfag eller tilsvarende
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og i engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra arbeid med barn (0-18 år) og deres familier
 • erfaring med både kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskning
 • erfaring med helseteknologi
 • erfaring fra arbeid med barn, søsken og familier i sorg og krise
 • kunnskap om palliasjon til barn
 • erfaring med publisering av vitenskapelige artikler

Vilkår

 • Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Nødvendige personlige egenskaper for stillingen:

 • evne til å kommunisere med barn i ulike aldersgrupper og til å møte barn og voksne i sårbare livssituasjoner med varhet
 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettetfaglig engasjement og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitetet stimulerende og tverrfaglig forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter og et godt eksternt nettverk
 • deltakelse i Norges eneste forskningsnettverk innenfor palliasjon til barn med nordiske og internasjonale samarbeidspartnere
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 501 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her.
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet, kontakt:

Søknadsfrist: 30. August 2022

Ref: 22/04688

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS