Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat ved NORMENT

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som stipendiat er ledig ved NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk medisin, UiO, med arbeidssted på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

NORMENT er et av Norges forskningsråds Sentre for fremragende forskning. Senteret har et stort og aktivt forskningsmiljø på alvorlige psykiske lidelser, og de ansatte er blant annet leger, psykologer, biologer, fysikere og statistikere. Vi forsker på årsaker, sykdomsmekanismer, forløp og behandling av psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse.

Den aktuelle stillingen er knyttet til senterets translasjonsgruppe som driver pasientrettet forskning, for å knytte sammen kunnskap mellom basal og klinisk forskning. Kandidaten vil i tillegg gjennomføre klinisk utredning av prosjektdeltakere. De forskjellige forskningsgruppene er lokalisert i samme bygg, og stillingen gir en unik mulighet for moderne translasjonsforskning ved psykiske lidelser (http://www.med.uio.no/norment/).

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Den som ansettes skal bidra til å gjennomføre den kliniske translasjonsforskningen i senteret, som inkluderer kliniske og molekylærgenetiske undersøkelser, og klinisk intervju og karakterisering av pasienter. Det forventes at stipendiaten skal være involvert i translasjonsgruppens prosjektområder, med fokus på immunologiske mekanismer, miljø- og genetiske årsaksfaktorer, og effekt og bivirkninger av medisiner, med mål om å legge til rette for «persontilpasset» behandling innen psykisk helsevesen.

Prosjektet vil benytte vår store pasientdatabase som vil inkludere data fra 300 000 individer og gi mulighet til unike studier av årsaksforhold, sammenheng mellom behandling og kliniske kjennetegn, nevropsykologisk profil samt biologiske markører (slik som genetiske eller immunologiske data). Søker må i samarbeid med sin veileder legge fram et forskningsprosjekt.

Prosjektbeskrivelsen må inkludere tema, problemstillinger, valg av teori og metode og tidsplan for studiet. Det forutsettes at prosjektet ligger innenfor NORMENT’s forskningsprogram. Utkast til forskningsprosjekt kan vedlegges søknad, eller legges frem i etterkant av ansettelse.

Stipendiatstillinger er utdanningsstillinger og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Alle fakultetets stipendiater er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet med sikte på graden ph.d. Forskrift om tilsetting av stipendiater finnes på følgende adresse : https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: https://www.med.uio.no/forskning/phd/

Stillingen er ledig fra 01. januar 2020.

Kvalifikasjonskrav

 • Klinisk grunnutdanning (cand. med.)
 • God norsk språkbeherskelse
 • Interesse og motivasjon for forskning på psykiske lidelser
 • Klinisk erfaring vektlegges, og erfaring fra utredning og behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser er en fordel

Ved vurdering av søknadene vil søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vektlegges. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Landets største forskningsmiljø innen psykiske lidelser
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn i stillingskode SKO 1017 stipendiat fra NOK 479 600 – til NOK 513 600 , avhengig av kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Projektbeskrivelse
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen