Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - etikk i kommunale hjemmetjenester

Søknadsfrist: 30.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) har ledig 100% stilling som stipendiat for en periode på tre år fra 1. februar 2020. Stillingen er tilknyttet prosjektet "Etikk i kommunale hjemmetjenester" som er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom søkerorganisasjonen Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Det ledes fra Senter for medisinsk etikk, UiO.

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av stor relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling. Avdelingen er et veletablert nasjonalt og internasjonalt forskningsmiljø, og en nasjonal spydspiss i etableringen og utviklingen av etikkarbeid i helsetjenesten.

De kommunale hjemmetjenestene har et stadig økende ansvarsområde, med en mer sammensatt og sykere pasientgruppe. Samtidig må de ansatte som jobber i hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester yte hjelpen i pasientens hjem. Kompleksiteten, det store ansvaret og det at de ansatte er gjest i pasientens hjem, kan føre med seg noen etiske utfordringer. Det finnes i dag lite forskningsbasert kunnskap om hvilke etiske problemstillinger de ansatte i hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester står i, hvordan de håndterer disse problemstillingene, samt hva pasienter og pårørende opplever som utfordrende knyttet til helsehjelp som mottas i hjemmet.

Dette er en kvalitativ, etnografisk studie hvor hensikten er å få kunnskap om hvilke etiske problemstillinger ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester opplever, hvordan de håndterer disse problemstillingene, samt hva pasienter og pårørende opplever som utfordrende når de mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse. Denne kan bli tilsendt på forespørsel ved henvendelse til forsker/post-doc Anne Kari Tolo Heggestad. Søker må gjøre rede for sine forutsetninger og motivasjon for å gjennomføre et doktorgradsløp.

Arbeidsoppgaver:

Sammen med veiledere og samarbeidspartnere delta i den praktiske planleggingen og gjennomføringen av eget forskningsprosjekt

Gjennomføre feltarbeid i tre kommuner

Sammen med veiledere analysere og tolke data samt publisere de vitenskapelige artiklene som inngår i avhandlingen

Deltagelse og presentasjon av resultatene ved nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser, samt i samarbeid med brukerrepresentanter å bidra til spredning av resultatene i relevante brukermiljø

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende, innenfor fagområdene sykepleie, medisin eller annet fagområde som har relevans for studien. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) kreves
 • Gode kunnskaper innen kvalitativ metode kreves
 • Erfaring med etnografi som metode er en fordel
 • Kunnskap om eller erfaring med forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet

 • Gode samarbeidsevner på tvers av institusjoner og profesjoner
 • Energi, pågangsmot og evne til selvstendig arbeid
 • Være analytisk og ha evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Effektiv, fleksibel, løsningsorientert
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 479 600,- til kr. 542 400,- avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (Søker må gjøre rede for sine forutsetninger og motivasjon for å gjennomføre et doktorgradsløp)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Forsker / Postdoc Anne Kari Tolo Heggestad, tlf +47 22 85 06 74, epost [email protected]
 • Personalrådgiver Marie Cecilie Bakken, tlf 22 85 05 08

Søk stillingen