Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen sykepleievitenskap

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig en 100% stilling som stipendiat (PhD) for en periode på tre år innen sykepleievitenskap. Stillingen kan evt besettes for fire år med 25% undervisningsplikt.

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av stor relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Den aktuelle stillingen er forankret i Avdeling for sykepleievitenskap. Avdelingen er et nasjonalt og internasjonalt veletablert forskningsmiljø og en nasjonal spydspiss i etableringen og utviklingen av master i avansert klinisk sykepleie. Programmet er rettet mot pasienter i alle aldre med sammensatte og kroniske helsetilstander.

Avdelingen er også ansvarlig for undervisning på PhD-nivå og leder en nasjonal forskerskole rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Avdelingens forskningsområder har en tverrfaglig profil og retter seg særlig mot klinisk forskning til pasienter med langvarige behov for helsehjelp, helsetjenesteforskning med fokus på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt digitale løsninger og velferdsteknologi som fremmer tilgjengelighet til helsetjenesten, helse, velvære og læring. Tjeneste- og kompetanseutvikling er også sentrale forskningsområder.

Mer om stillingen

Temaet for doktorgradsarbeidet omfatter faglige valg og pedagogiske prinsipper i kliniske masterutdanninger for sykepleiere ved norske utdanningsinstitusjoner. Den overordnede hensikten er å utvikle kunnskap om innhold og progresjon i Avansert klinisk masterutdanning med et særlig fokus på organisering og gjennomføring av de praktiske studiene. Overordnet problemstilling som krever en mixed-method tilnærming er: Hvordan begrunner, legitimerer og gjennomfører norske utdanningsinstitusjoner master i klinisk sykepleie – i et institusjonelt- og studentperspektiv.

Prosjektet er finansiert fra Norsk sykepleierforbunds (NSF) strategiske forskningsmidler, og faller inn under utdanningsforskning.

Det er utarbeidet en foreløpig prosjektskisse. Denne kan bli tilsendt på forespørsel ved henvendelse til professor Ragnhild Hellesø. Søker må gjøre rede for hvordan vedkommende vil gjennomføre prosjektet og legge ved inntil 3-5 sider med en utdyping av prosjektet. Søker må også gjøre rede for sine forutsetninger og motivasjon for å gjennomføre et doktorgradsløp.

Stipendiatstillingen er en tre-årig utdanningsstilling med fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål.

Alle fakultetets stipendiater er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet. Søkeren må tilfredsstille kravene til opptak på PhD program ved Det medisinske fakultet.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon om doktorgradsprogrammet, se nettside: https://www.med.uio.no/forskning/phd/

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen og aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad (120 stp) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende innen sykepleievitenskap. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • Er sykepleier og medlem av Norsk sykepleierforbund (NSF) gjennom hele prosjektperioden. For søkere med relevant bakgrunn fra prosjektets tema, vil under ellers like vilkår, gis forrang.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk).
 • Bør ha interesse for utdanningsforskning.

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på

 • Faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet
 • Erfaring med bruk av ulike metodiske tilnærminger, være analytisk og evne til å arbeide strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Krav til selvstendighet og god arbeidskapasitet
 • Tidligere erfaring fra forsknings- og prosjektarbeid er en fordel.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 479 600 til kr. 542 400 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 5 sider)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor, avdelingsleder Ragnhild Hellesø, tlf: +47-22850566, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spm om elektronisk søknad), tlf: +47 22850507, e-post: [email protected]

Søk stillingen