Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver, fast stilling som forskningsrådgiver

Søknadsfrist: 23.10.2019

Vil du jobbe med de beste samfunnsviterne i landet?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Fakultetsadministrasjonen
ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig etoverordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen består av fire seksjoner: Seksjon for studier, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Seksjon for personal-, arkiv- og økonomitjenester og Seksjon for IT- og AV-tjenester. Fakultetet ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet.

Fakultetsadministrasjonen har tilsammen rundt 70 ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo (UiO) huser de høyest rangerte samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge. Fakultetets enheter er internasjonalt anerkjent med flere ledende forskningsmiljøer og stor faglig bredde. Fakultetet har som mål å levere forskningsresultater i verdensklasse og har siden 2011 fått 17 ERC-prosjekter innvilget.

Fakultetet har store ambisjoner om å øke sin portefølje av eksternfinansierte prosjekter der den vitenskapelige kvaliteten står i fokus. Fakultetet ser behovet for å styrke deler av forskningsadministrasjonen og oppretter derfor en fast stilling som forskningsrådgiver. De beste forskerne fortjener den beste forskningsadministrasjonen og det er her du kommer inn i bildet. Stillingen inngår i Seksjon for forskning og kommunikasjon som samarbeider tett med fakultetsledelsen, forskere, forskningsadministrasjonen ved fakultetets enheter og med andre enheter ved UiO. Du vil samarbeide tett med fakultetets EU-rådgiver og seksjonsleder.

UiO ønsker å videreutvikle og styrke forskerstøtten knyttet til eksternfinansiert virksomhet og har startet et prosjekt som skal teste ut fellesløsninger innen forskerstøtte på tvers av enhetene. I 2020 skal det opprettes ekspertgrupper innen ulike deler av den eksternfinansierte virksomheten. Fakultetet ønsker at vår nye forskningsrådgiver skal være representert i en eller flere av disse ekspertgruppene. I forbindelse med GDPR har UiO opprettet et nettverk som utveksler erfaringer knyttet til personvern i forskning. Vi ønsker at forskningsrådgiveren skal være fakultetets person inn i dette arbeidet.

Forskningsrådgiveren vil i tillegg delta i fakultetets forskningsadministrative nettverk bestående av bl.a. forskningsadministratorer tilsatt ved grunnenhetene. Nettverket utveksler erfaring og kompetanse og fokuserer i stor grad på administrativ støtte til større søknader inn mot EU og Forskningsrådet. Forskningsrådgiveren forventes å bidra til kompetanseheving av nettverket innenfor et bredt spekter av forskningsadministrative oppgaver.

Det forventes at fakultetets enheter ved behov skal kunne få svært god og kvalifisert bistand i alle faser av et eksternfinansiert forskningsprosjekt. Fakultetet skal også kjenne godt til forskningsetiske problemstillinger, UiOs regler og rutiner for personvern i forskning, UiOs policy for åpen forskning og åpen publisering, innovasjon og forskningsinfrastruktur, samt andre relevante forskningsadministrative felt. Vi ser etter deg som har omfattende relevant erfaring og som evner å holde deg oppdatert. Du må ha gjennomføringsevne, være selvstendig og samarbeide godt. Vi søker deg med gode kommunikasjonsevner som kan bidra til utvikling og resultater. Særlig god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk og norsk er en forutsetning. Du bør også ha evne til analytisk og strategisk tenkning for på den måten å kunne bidra til utvikling av seksjonens langsiktige arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede i spørsmål om eksternfinansiert virksomhet, hovedsakelig knyttet til EUs rammeprogram for forskning og Forskningsrådet.
 • Veilede i spørsmål om forskningsetikk og personvern i forskning, herunder møte i UiOs personvernnettverk
 • Være fakultetets representant i en eller flere ekspertgrupper som samarbeider på tvers i organisasjonen
 • Bistå i fakultetets arbeid med innovasjon og forskningsinfrastruktur
 • Formidle relevant informasjon gjennom fakultetets nettsider
 • Avholde og arrangere kurs, workshops og presentasjoner
 • Bidra til utvikling av fakultetets forskningsadministrative nettverk
 • Noe utrednings- og analysearbeid knyttet til eksternfinansierte prosjekter
 • Det er en forutsetning at den som ansettes oppdaterer seg faglig og bidrar til den faglige utviklingen av feltet

Andre oppgaver som bidrar til seksjonens arbeid kan forekomme ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad, eller tilsvarende realkompetanse. Det å inneha en Ph.d.-grad vil kunne være en fordel.
 • Det er en forutsetning med omfattende relevant forskningsadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Svært gode formuleringsevner skriftlig og muntlig på engelsk og norsk er en forutsetning.
 • Du bør ha interesse for samfunnsvitenskapelig forskning og kjennskap til disiplinene som sorterer inn under fakultetet
 • Det vil legges avgjørende vekt på personlige egenskaper og personlig egnethet for stillingen

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • gir arbeidsoppgavene energi ved å ta initiativ og være serviceorientert
 • liker å jobbe i team og har gode samarbeidsegenskaper
 • er effektiv samtidig som du leverer arbeid av høy kvalitet
 • er dyktig til å formidle komplekse budskap på en enkel måte
 • er ansvarlig og selvstendig
 • er fleksibel

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Stilling som seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ, kode 1364. Lønn fastsettes etter individuell vurdering av erfaring og kompetanse innenfor et spenn mellom kr. 552 800 og 741 300.
 • Gode velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål (kun høyere utdanning) og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen