Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor "Linguistic explorations beyond language"

Søknadsfrist: 20.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og retorikk og språklig kommunikasjon. Instituttet eier et sosiokognitivt laboratorium som tilbyr kraftig utstyr for ulike typer eksperiment og studier.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En stilling som postdoktor (SKO 1352) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo.

Stillingen er knyttet til forskergruppen Superlingvistikk og er finansiert av Det humanistiske fakultet (https://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/superlingvistikk/index.html).

Postdoktorprosjektet skal ha en klar relevans for det fremvoksende forskningsfeltet Superlingvistikk, som anvender formelle lingvistiske metoder og metoder som er inspirert av formell lingvistikk (særlig fra syntaktisk og semantisk perspektiv inkl. skjæringspunkter mellom syntaks og semantikk) på objekter som ikke omfattes av tradisjonell lingvistisk forskning, som gester, musikk, dans, ikke-verbale billedlige representasjoner og dyrelyder. Særlig relevant er interdisiplinære prosjekter, som kombinerer en formell lingvistisk tilnærming med disipliner som for eksempel musikkvitenskap, psykologi, etologi, kognisjonsvitenskap, bevegelsesvitenskap, robotikk eller informatikk. Vi søker etter en høyt motivert, kompetent og internasjonal orientert kandidat med en sterk profil innen relevante forskningsfelt.

Tilsettingen gjelder for en periode på 2 år.

Den som tilsettes forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Postdoktorstillinger har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor lingvistikk, filosofi, musikkvitenskap, psykologi, biologi (etologi), kognisjonsvitenskap, bevegelsesvitenskap, robotikk, informatikk, eller andre relevante fagfelt. Søkeren må kunne sannsynliggjøre at graden er relevant for den utlyste stillingen
 • søkerens prosjekt må være forankret i superlingvistiske temaer. Dette forutsetter erfaring med formell lingvistisk forskning (syntaks, semantikk og deres skjæringspunkter eller andre relevante perspektiver)
 • meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen eller tilsvarende er godkjent.

Ved vurdering av kvalifiserte søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens kvalitet, relevans og innovasjonsgrad
 • søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og bidra til forskergruppen Superlingvistikk
 • at kandidatens vitenskapelige profil er relevant for forskergruppen Superlingvistikk, dokumentert gjennom relevante publikasjoner (også de under arbeid)
 • dokumentert erfaring med for eksempel eksperimentell og/eller statistisk metode som er relevant for prosjektet
 • dokumenterbare ferdigheter innen analysemetoder/programvare som er relevant for prosjektet, inkludert erfaring med bruk av Matlab, Python eller lignende.
 • gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner
 • interesse for forskningsfelt som dyrekommunikasjon (særlig primater), bevegelsesvitenskap (særlig gester og dans), multimodalitet, musikk og/eller audiovisuelle medier vil telle positivt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae med karakterer listet opp (med oversikt over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • publikasjonsliste inkl. publikasjoner under arbeid
 • prosjektbeskrivelse på 3-5 sider, inkludert fremdriftsplan, som klargjør søkerens empiriske, teoretiske og metodologiske tilnærming til prosjektet. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Vitnemål, attester og kopier av doktorgradsavhandling og eventuelle andre vitenskapelige arbeider vil eventuelt etterspørres senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk, enten som original eller i oversettelse.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vi viser forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen:

Søk stillingen