Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD - Stipendiat i klinisk psykologi

Søknadsfrist: 03.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det utlyses en stilling som PhD-stipendiat ved Psykologisk institutt (PSI), Universitetet i Oslo (UiO), innen forskningsområdet psykoterapi og klinisk opplæring. Stillingen er knyttet til prosjektet The Nordic Psychotherapy Training Study. The Development of Clinical Knowledge and Skills (NORTRAS), se: https://www.sv.uio.no/psi/english/research/projects/nortras/index.html.

Mer om stillingen

Stillingen har en varighet på tre til fire år. Et fjerde år med undervisning kan bli lagt til hvis kandidaten som får stillingen er kvalifisert for og motivert for dette.

NORTRAS-prosjektet undersøker studentterapeuters læring gjennom veiledning og pasienters endringsprosesser i terapi. I lys av nyere psykoterapiforskning om blant annet terapeuteffekten i terapi, er terapeuters opplæring i psykoterapi blitt et stadig viktigere forskningsområde. I NORTRAS-studien er det for første gang mulig å studere disse læringsprosessene i detalj, basert på videoopptak av alle terapi- og veiledningstimer, og på tvers av et større antall deltakere. Spørreskjemasvar og forskningsintervjuer gir i tillegg data om deltakernes subjektive opplevelser. Stipendiatprosjektet er en delstudie basert på kvalitative analyser av videoopptak, der aktuelle spørsmål er hvordan studentterapeuter tilegner seg psykoterapeutisk kompetanse i terapi- og veiledningsprosesser, og hvordan læringen påvirker pasientenes endringsprosess. Stillingen er organisert under Klinisk fagavdeling. Prosjektbeskrivelse for NORTRAS-prosjektet tilsendes ved henvendelse.

Prosjektledere ved PSI er førsteamanuensis Hanne Strømme og førsteamanuensis Hanne Weie Oddli, som vil være hoved- og medveileder på stipendiatprosjektet. Mer informasjon kan fås ved å kontakte dem: [email protected] og [email protected]

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside:

https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/artikkelbasert/psi/

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

 • Nødvendige krav for å kunne søke:
  • Søker må ha cand.psychol. eksamen eller tilsvarende
  • Søker må være godkjent psykolog
  • Søker må tilfredsstille kravene til opptak på https://www.sv.uio.no/forskning/phd/avhandling-bedommelse/krav/artikkelbasert/psi/ ved Psykologisk institutt
  • Søker må beherske norsk språk, muntlig og skriftlig, fordi prosjektet innebærer arbeid med videoopptak av terapi- og veiledningstimer som foregår på norsk. I tillegg er god skriftlig fremstillingsevne på engelsk nødvendig
 • Kriterier med høyeste prioritet:
  • Interesse for psykoterapiforskning, terapeuters tilegnelse av psykoterapeutisk kompetanse og kvalitativ forskningsmetodikk
 • Kriterier som kan tillegges betydning:
  • Erfaring med klinisk rettet arbeid
 • I vurderingen av søkerne blir evne til å samarbeide og til å bidra til å skape kontakt på tvers av institusjonsgrenser tillagt betydelig vekt. Det samme gjelder evne til å gjennomføre de store arbeidsoppgavene en stipendiatstilling krever. I helhetsvurderingen blir søkerens utviklingspotensial og sosiale evner også tatt i betraktning.

Evaluering av søknaden

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å fullføre prosjektet innen den gitte tidsrammen og i henhold til de regler og rammer som gjelder instituttets PhD-program.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 479 600 til kr. 523 200 pr. år avhengig av kompetanse, i stilling som stillingskode (SKO 1017)
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Gode arbeidsforhold i et stimulerende akademisk miljø med internasjonale samarbeidspartnere
 • Et omfattende PhD-opplæringsprogram
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Søkeren må levere en prosjektskisse på 5-10 sider (12 punkt fint, dobbel linjeavstand) som tar utgangspunkt i de overordnede problemstillingene i NORTRAS-prosjektet.
 • Liste over publikasjoner og akademiske arbeider som søkeren ønsker at skal tas med i vurderingen av kvalifikasjoner for stillingen. Hvis publikasjoner er tilgjengelige, vennligst legg ved PDF-versjoner og beskrivelse av ditt eget bidrag. Eventuelle arbeider som er underlagt konfidensialitet gjøres tilgjengelig for komiteen etter gjeldende regler for taushetsplikt
 • Søkeren må legge ved et eksempel på egen vitenskapelig produksjon (vitenskapelig artikkel, hovedoppgave, spesialistoppgave el). Eventuelle arbeider som er underlagt konfidensialitet gjøres tilgjengelig for komiteen etter gjeldende regler for taushetsplikt
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Det vises forøvrig til Forskrift om ansettelsesvilkår for stilling som stipendiat ved UiO:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjerpostdokogstip.html

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen