LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Førsteamanuensis i samtidsmusikkutøving

Søknadsfrist: 24.01.2021

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Les mer på www.nmh.no

Om stillingen

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 100 prosent fast stilling og er ledig fra 1. august 2021.

Stillingens fagområde er utøvende disipliner, med vekt på samtidsmusikalske uttrykksformer, på tvers av tradisjonelle sjanger- og instrumentgrenser.

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, kunstnerisk utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som ansettes går aktivt inn for å styrke kunstnerisk og faglig samarbeid mellom kolleger. Stillingen kan bli tillagt studielederoppgaver.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i utøvende disipliner innenfor bachelor- og masterstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver på doktorgradsnivå. Undervisning og veiledning vil bli gitt både individuelt og i grupper. I tillegg kan det bli aktuelt med undervisning i andre emner avhengig av behov ved institusjonen og kvalifikasjonene til den som ansettes.

Det forutsettes at den som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere. Vedkommende deltar også i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Førsteamanuensis i samtidsmusikkutøving forutsettes å opprettholde et høyt kunstnerisk nivå, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes også at den som ansettes bidrar aktivt for å styrke FoU-arbeidet og det faglige miljøet ved høgskolen, i tråd med høgskolens strategiske målsetninger. Det forventes at FoU-ressursen i stillingen benyttes planmessig og systematisk og primært rettes inn mot institusjonsrelevante prosjekter.

Administrative oppgaver

Den som ansettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig. Stillingen kan bli tillagt studieledelsesoppgaver. Særlig aktuelt er ledelse av studieprogrammet Det frie bachelorstudiet og studieretningen Det frie masterstudiet.

Kvalifikasjoner

Det er en forutsetning at søkeren har innsikt i og kan veilede studenter med kunstnerisk utgangspunkt innen hele bredden av samtidsmusikkfeltet, for eksempel vestlig kunstmusikk, improvisert musikk/jazz, populærmusikk og elektronisk musikk. Det kreves likevel ikke kvalifikasjoner på førsteamanuensisnivå innen hele bredden.

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • Kunstneriske kvalifikasjoner som utøver på høyt internasjonalt nivå
  • Bred erfaring som musiker og med utvikling og gjennomføring av egne kunstneriske prosjekter
  • Ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid eller tilsvarende kvalifikasjoner
  • Relevant erfaring med undervisning på høyt nivå
  • Erfaring med tverrfaglig arbeid innen musikk og andre kunstarter som utøver og/eller pedagog

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner kunne vektlegges i vurderingen av søkere

  • Kvalifikasjoner innen og erfaring fra skapende virksomhet (for eksempel komposisjon, produksjon eller improvisasjon) på høyt nivå
  • Erfaring med studieledelse eller annet relevant fagadministrativt arbeid

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til førsteamanuensiskompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Det som ansettes forventes å kunne undervise og veilede på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk), i tillegg til engelsk. Dersom den som ansettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (to år). Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Søkere må i eget vedlegg til søknaden gi en systematisk og samlet framstilling av egne pedagogiske kvalifikasjoner, basert på utdanning, kursdeltakelse og/eller praktisk undervisningserfaring. Det er et krav at alle førsteamanuenser skal ha gjennomført et universitets- og høgskolepedagogisk program (på minimum 200 timer) eller relevante kurs som gir tilsvarende kompetanse, og gjennom dette og egen praktisk undervisningserfaring har opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Kravet til gjennomført program vil ikke bli vektlagt i rangeringen av søkere, men søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelse, vil bli pålagt å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. Høgskolen vil gi nødvendig kurstilbud.

Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Det understrekes at hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester, vitnemål og beskrivelse av pedagogiske kvalifikasjoner, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil utvalgte kandidater bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som eventuelt leveres i fysisk format, herunder også lydopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Norges musikkhøgskole har relativt få kvinnelige førsteamanuenser. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknadsfrist: 24.01.2021

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 24.01.2021.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS