LEDIG STILLING VED Norges musikk­høgskole

Stipendiatstillinger 2024 – ph.d.-programmet i musikkpedagogikk, musikkterapi og oppføringspraksis

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om stillingene

Tilsettingene gjelder for tre år i 100 % stilling med tiltredelse fra 1. september 2024. De som tilsettes, gis anledning til å søke om 75 % stilling, noe som betyr at stipendiatperioden forlenges til fire år med 75 % lønn. Avtale om slik forlengelse må gjøres i forbindelse med tilsetting.

Ph.d.-utdanningen i musikk ved Norges musikkhøgskole omfatter tre fagområder: historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger (oppføringspraksis), musikkpedagogikk og musikkterapi. Programmet leder frem til en vitenskapelig ph.d.-grad i musikk.

Stillingene vil fortrinnsvis bli knyttet til Musikkhøgskolens sentre for forsknings- og utviklingsarbeid. Det er også mulig å søke på andre tema som har relevans for kjerneaktiviteten ved NMH.

Les søknads- og opptaksinformasjonen nøye før du fyller ut søknadsskjemaet.

Musikkhøgskolens sentre - prioriterte forskningsområder

Senter for utdanningsforskning i musikk (CERM)

CERM (forkortelse for "Centre for Educational Research in Music) utvikler og gjennomfører empiriske og teoretiske forsknings- og utviklingsprosjekter om og for alle typer høyere musikkutdanning og musikkopplæring i videregående skole, kulturskole, grunnskole og det frivillige musikklivet.

CERM ønsker prosjekter innenfor følgende områder:

 • musikkundervisning og mangfold
 • musikkundervisning og bærekraft
 • musikkfaget og digitale utfordringer
 • musikkfaget i kulturskole, grunnskole eller videregående opplæring som inkluderende praksiser
 • høyere musikkutdanning, musikklærerutdanning og profesjonsforståelse
 • læringsprosesser i utøvende og skapende kunstnerisk virksomhet

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

CREMAH (forkortelse for "Centre for Research in Music and Health") utvikler ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn i samtid og nær historie.

CREMAH ønsker forskningsprosjekter innenfor følgende temaområder:

 • musikkterapi og demens, inkludert demenskorprosjekter
 • musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet
 • musikkterapi innen somatikken
 • musikk som helseforebyggende og helsefremmende ressurs (for eksempel knyttet til folkehelse, livsmestring og velferdsteknologi)
 • musikk og/eller musikkterapi med personer i utsatte og/eller sårbare livssituasjoner

Arne Nordheim senter for forskning på kunstnerisk utviklingsarbeid og oppføringsprakss (NordART)

NordART utvikler og gjennomfører forsknings- og utviklingsprosjekter av både kunstnerisk og vitenskapelig art. Senteret inkluderer stipendiater fra begge NMHs ph.d.-program (hhv kunstnerisk og vitenskapelig). Denne utlysningen er rettet mot søkere som ønsker å gjennomføre ph.d.-studier innenfor en vitenskapelig, oppføringspraktisk ramme.

 • NordART søker etter prosjekter som med utgangspunkt i musikalsk oppføringspraksis undersøker og problematiserer tradisjonelle historieforståelser. Senteret ønsker prosjekter innen alle sjangre som åpner opp for et mangfoldig musikksyn og nye praksiser for fremtiden.

Søkerens kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere fullført eksamen på mastergradsnivå innenfor aktuelt fagområde. Søkere som fullfører mastergrad våren 2024 må vedlegge dokumentasjon på når graden forventes oppnådd. Et eventuelt tilbud om opptak/tilsetting i stipendiatstilling vil være med betingelse om oppnådd grad innen utgangen av vårsemesteret 2024.

Søkere vil bli vurdert av en bedømmelseskomité. Hovedvekten legges på vurdering av søkerens forskningspotensial slik dette fremgår av prosjektbeskrivelsen, søknadsskjema og innsendt dokumentasjon. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

For detaljert informasjon om opptakskrav, vennligst les opptaksinformasjonen på NMHs nettsider.

Generelt om stillingene

Stillingene er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1017 stipendiat, med en startlønn på kr 532 200 og 3 prosent årlig stigning i inntil 4 år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

NMH tilbyr arbeidsplass i delt løsning med andre stipendiater samt IKT-ressurser etter gjeldende regler for ansatte ved høgskolen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Innhold i søknaden

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden:

 1. Prosjektbeskrivelse (inntil 2000 ord)
 2. CV
 3. Dokumentasjon på opptaksgrunnlag (master eller tilsvarende, eventuelt dokumentasjon på pågående masterutdanning)
 4. Masteroppgaven eller tekst på tilsvarende nivå som dokumenterer vitenskapelige forkunnskaper
 5. Utøvende dokumentasjon dersom det skal inngå i det avsluttende produktet
 6. Dokumentasjon av språkferdigheter der det kreves (se studieinformasjon på nmh.no)

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om dette ph.d.-programmet fredag 5. januar 2024 kl 13. Møtet avholdes i Zoom. Mer informasjon om pålogging finner du på opptakssidene for ph.d.-programmet i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi.

Frister og søknadsskjema

Søknadsskjema, krav til prosjektbeskrivelse og informasjon om søknadsprosessen

Kun søknader sendt via søknadsskjemaet vil bli tatt i betraktning.

Søknadsfrist: 1. februar 2024 kl. 15.00 (norsk tid)

Kontakt

Powered by Labrador CMS