LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen fjernmåling for sporing av bulklast

Søknadsfrist: 28.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiFakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for elektronteknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det en ledig stilling som stipendiat fra januar 2022. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Electromechanical Systems og er innen fagfeltet Optisk Fjernmåling.

Arbeidssted er UiT i Narvik og vil foregå ved instituttet med forskningsgruppen. Gruppends forskningsområder er fjernmåling, kommunikasjonsteknologi, autonome plattformer, energisystemer, kraftelektronikk og avanserte kontrollsystemer. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde

Sporing av skip kan gjøres ved bruk av Automated Identification System (AIS). Data fra AIS har flere problemer: de manglende romlig og temporær dekning, de kan inneholde registreringsfeil, de er enkle å manipulere, de inneholder ingenting om lasttype og dets volum/vekt, og hvor mye ble lastet i en gitt havn. Disse problemene kan adresseres gjennom ny kunnskap innen tre områder. For det første er det viktig å kartlegge nye datakilder og hvordan de kan brukes sammen med AIS til å fylle hull i den rapporterte posisjonen fra skipene. Deretter bør fjernmåling brukes for å si noe om hvilke typer gods som lagres og lastes i en den enkelte havnen. Til sist må disse teknikkene utvides og forbedres til å kunne overvåke forandringer i volumene av tørre og flytende laster i havnen.

I prosjektet SHIPTRACK samarbeider shippingforskere ved NHH/SNF, eksperter innen satellittdata ved UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik, fjernmålingsstartup VAKE.ai, rederiene Utkilen og Western Bulk, og Bergen rederiforening. Prosjektet er svært tverrfaglig og skal fremskaffe ny kunnskap gjennom å slå sammen satellittdata (optisk og radar) og AIS data. Dette innebærer å utvikle nye metoder for sporing av skip (i områder hvor AIS data mangler) og hente ut metadata som hastighet og lasttilstand fra optiske satellittdata. Sammen med nye metoder for klassifisering av tørrlast, og overvåkning av hvor mye last er lagret i havnene (både tørr og flytende) ved hjelp av fjernmåling, gir dette et svært kraftig verktøy for å øke transparensen i forsyningskjedene og markedene. Prosjektet er forventet å resultere i forbedret forvaltning av resurser, gjennom mindre usikkerhet i avgjørelser om etterforsyninger, estimering av etterspørsel og planlegging av transport. Forbedret sporing av skip vil også medføre tryggere og mer effektiv transport,og vil forebygge illegale aktiviteter.

Stipendiatstillingen, som er en del av SHIPTRACK, vil for det meste fokusere på bruk av data fra optiske multispektrale satellitter til å identifisere, kvantifisere og spore bulklast i og mellom havner. Dette inkluderer klassifisering av typen bulklast, estimering av volumer og volumforandringer over tid. Det vil også foregå tverrfaglig samarbeid med de andre prosjektdeltagerne.

Denne stillingen inkluderer forskning innen:

 • Utvikle/implementer metoder for klassifisering av bulklast fra satellittdata.
 • Utvikle en modell basert på fysiske egenskaper for estimering av volumet av bulklast lagret i havnene basert på satellittdata.
 • Spore forandringer i volumene av lagrede bulklaster basert på satellittdata
 • Samarbeide med de andre prosjektdeltagerne

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Førsteamanuensis Pål Gunnar Ellingsen, telefon: +47 769 66214, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i fjernmåling, anvendt fysikk, satellitteknologi, informatikk eller andre relevante fagområder.

Det anses som fordelaktiv om du har kjennskap til følgende:

 • Fjernmåling
 • Bildebehandling
 • Programmering, for eksempel Python
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Spektroskopi
 • Maskinlæring
 • Digital signalbehandling
 • Linux

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. For nordiske søkere dokumenteres dette med vitnemål fra videregående skole. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke være lenger enn 1 side, ikke inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For søkere med utdanning fra en norsk utdanningsinstitusjon, må karakter på masteroppgave være tilsvarende C eller bedre, og veid gjennomsnittskarakter de to siste årene av masterstudiet må være minimum 3,0. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (1 side)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS