LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat stilling i sosiologi

Søknadsfrist: 31.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr ph.d. utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Grensekryssende læring i og for eldreomsorg i prosjektet LabCare

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en midlertidig tre-årig 100 % stipendiatstilling i sosiologi.

I denne utlysningen inviterer vi til studier av læring og kompetansebygging innenfor eldreomsorgen i et sosiologisk perspektiv. 

Eldreomsorgen står overfor omfattende utfordringer, og det er stort behov for kunnskap om hvordan kompetansen innen omsorgen kan styrkes. Parallelt med at befolkningen blir stadig eldre, øker også kompleksiteten rundt eldres helse- og livssituasjon og omsorgsbehov. Dette utfordrer kompetansen i tjenestene, samtidig som det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen eldreomsorgen. 

Fakultet for samfunnsvitenskap er i oppstarten av et større tverrfaglig forskningsprosjekt "LabCare" finansiert gjennom Norges forskningsråd, som ser nærmere på betingelser for læring og læringsmiljø innen eldreomsorgens utdanning og arbeidsliv, med fokus på helsefagarbeideren.

Stipendiaten skal bidra med å framskaffe ny samfunnsvitenskapelig kunnskap og forståelse om læring og kompetanse innen eldreomsorgen. Stipendiatens prosjekt skal ha et sosiologisk perspektiv, innrettet mot bruk av kvalitative data. PhD-prosjektets innretning vil bli utviklet i dialog mellom den som tilsettes og ansvarlig for prosjektet, og stipendiatene vil få oppnevnt veiledere som inngår i forskningsprosjektet. Prosjektskissen må utformes i løpet av de tre første månedene av prosjektperioden, i samarbeid med veileder.

Stipendiaten vil inngå i et nordisk forskerteam, og delta på prosjektmøter, konferanser og andre aktiviteter i regi av prosjektet. Den som tilsettes vil bli del av et spennende forskningsmiljø innen velferdssosiologi ved fakultetet, og vil være tilknyttet faggruppen for velferd og sosiale relasjoner og forskningsgruppen for Aldring, velferd og omsorg (ALOVE).

 Stillingen har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen. 

Kvalifikasjonskrav

 • For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. 
 • Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse.
 • Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre.
 • Søkere utenfor EU/EØS/Storbritannia må fremlegge godkjenning av mastergraden. 
 • Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider.
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradstudiet ikke foreligger innen denne fristen, eller dersom ved andre forhold som fremgår av ph.d.-forskriften.
 • Studien vil omhandle skandinaviske forhold, og av hensyn til innsamling og tilgang til data, vil det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller annet skadinavisk språk - både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk språk.
 • Kadidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Karakterer fra masterstudium
 • Erfaring med kvalitative studier
 • Eventuell annen relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Relevant faglig bakgrunn
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 532.200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, og som ikke tilfredstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper, eller hvor fakultetet ikke kan tilby tilfredsstillende veiledning

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.10.23

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse: Siden det ikke forlanges en egen prosjektbeskrivelse som grunnlag for søknaden, ønsker vi at det formuleres et utvidet søknadsbrev (3-4 sider), hvor søkeren beskriver sin egen motivasjon for å arbeide med prosjektets tematikk (læring og kompetansebygging innen eldreomsorgen), og presenterer refleksjoner omkring spørsmål vedkommende vil synes det kunne være spennende å studere innenfor temaet.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning inkl. oversikt over emner i utdanningene, samt relevante attester. 
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)
 • Søkere med mastergrad utenfor EU/EØS - Storbritannia må legge ved HKDIR /NOKUT-godjenning, hkdir.no

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30192492

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS