LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sykepleie / helsevitenskap

Søknadsfrist: 10.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd.

Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ønsker du å forske på begrepsutvikling for standardisert sykepleiedokumentasjon innen psykisk helse og rusomsorg?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en 3-årig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i sykepleie/helsevitenskap i et prosjekt som skal utvikle begreper for strukturert dokumentasjon av sykepleie. Alternativt kan stillingen være 4-årig med 75 % stipendiattid og 25 % undervisningstid. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye metoder med brukermedvirkning for begrepsutvikling innen ICNP i psykisk helsevern og rusomsorg. Begrepene utvikles for berikelse av terminologiene Internasjonal klassifikasjon av sykepleiepraksis (ICNP) og SNOMED CT. Formålet er økt personsentrert omsorg og kvalitet innen psykisk helsevern og rusomsorg.

Ved hjelp av kvalitative forskningsmetoder skal prosjektet utvikle ICNP basert på deltakende medforskning/Participatory design (PD), scenarioplanlegging og workshops. Prosjektet innebærer også dokumentanalyse av pasientjournaler, samt en litteraturanalyse av vitenskapelige publikasjoner. Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk.

Stillingen er knyttet til utdanning- og forskningsmiljøet ved fakultetet og har kontorsted ved ett av våre studiesteder i Bodø eller Levanger. Den som ansettes må ha bosted som muliggjør tilstedeværelse på kontorstedet. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Ansettelse i stillingen betinger søknad om opptak til ph.d. i studier av profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på:Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no)

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor i sykepleie, sekundært vernepleie, med relevant mastergrad
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. - programmet i profesjonsvitenskap er oppfylt. Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Klinisk erfaring fra feltet psykisk helse og/eller rusomsorg
 • Erfaring med helsefaglig og praksisnær forskning
 • Relevant metodekompetanse
 • God språkforståelse innen norsk
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring på normert tid
 • At søker er motivert, systematisk og har et stort engasjement for forskning
 • At søker er initiativrik og selvstendig, men også har gode samarbeidsevner
 • At søker har gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 10.08.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med utførlig beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring, vedlegg masteroppgave, ev. vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant), evt NOKUT-godkjenning av masterutdanning fra land utenfor EU/EUS .

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30144819

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS