LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi tilknyttet prosjekt INDHOME - 2 stillinger

Søknadsfrist: 30.05.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Har du kjennskap til samiske eller inuttiske områder og kultur?

Om stillingen

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet er det ledig to tre-årige stipendiatstillinger i sosiologi. Stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation» (INDHOME). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd i samarbeid med Nord universitet. Kandidatene må bli tatt opp til fakultetets doktorgrad i sosiologi.

Den ene stillingen vil være tilknyttet den grønlandske delen av prosjektet, mens den andre vil være tilknyttet den samiske delen. Søkerne må utforme et prosjekt som passer inn i INDHOME's overordnede forskningsspørsmål, men står ellers fri til å utforme prosjektet ut fra egne interesser. Prosjektet må være sosiologisk relevant, men kan ha en tverrfaglig design, slik også INDHOME-prosjektet har, hvor sammenhengen mellom nyere historie, politikk og nåtidige praksiser er sentralt.

Vi oppfordrer kandidater som er kjent med samiske og / eller inuittiske samfunn og / eller språk, til å søke.

Stillingene er tilknyttet faggruppen for miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS) og faggruppen for historie, kultur og media ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Kontrakten vil være i en 3-års periode uten undervisning. Kandidatene må kunne starte stillingen innen rimelig tid etter mottakelse av tilbudet.

Stillingen skal ligge på campus Bodø. Stillingen har residensplikt.

Om prosjektet:

Prosjektet skal utforske hvordan samisk og inuittisk skapning av hjem som hverdagspraksis er en form for kulturell motstand mot ettervirkningene av assimilering, kolonisering og velferdspolitikk etter krigen, med særlig vekt på boligpolitikk. Selv om det finnes mye forskning på direkte assimileringspolitikk, har det blitt gitt mye mindre oppmerksomhet til velmenende velferds- og boligpolitikk og dens innvirkning på urfolkskultur. I tillegg til å dele noen grunnleggende trekk angående historie, språk, kultur, velferd og politikk, er de skandinaviske landene like i den forstand at debattene om kolonisering stort sett har vært opptatt av kulturer og samfunn i tidligere kolonier i ikke-europeiske territorier. Dette "uskyldige" bildet har fortiet den interne koloniseringen og assimileringen av urfolk i de skandinaviske landene. Fokus på utforming av hjem som kulturell praksis i forskning trenger oppmerksomhet, siden det er en praksis som eksisterer i skjæringspunktet mellom individuell handlekraft og større kulturelle, ontologiske og politiske strukturer.

Du finner mer informasjon om prosjektet, inkludert prosjektbeskrivelsen, her.

Prosjektbeskrivelse

Som søker må du sende inn en foreløpig 10 siders prosjektbeskrivelse til et doktorgradsprosjekt som skal tilknyttes INDHOME, som forklarer problemet, relevansen, teoretiske og metodiske tilnærmingen som skal behandles i forskningen, og hvordan prosjektet er tilknyttet det overordnede fokuset INDHOME-prosjektet. Forslaget bør også ta opp problemstillinger, teorier og forskningsmetoder som er relevante for både sosiologi og urfolksstudier. Du bør også spesifisere hvilken av de to PhD-stillingene prosjektet ditt er relevant for.

Den foreløpige prosjektbeskrivelsen din vil bli inkludert i søknadsvurderingen. Forslaget skal skrives på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må ha en mastergrad i samfunnsvitenskap (f.eks. master i sosiologi, sosialantropologi, geografi, sosialt arbeid, historie, statsvitenskap etc.) med et gjennomsnitt på B eller bedre i det europeiske karaktersystemet (ECTS), eller tilsvarende a B-gjennomsnitt hvis annet karaktersystem brukes.
 • Søkeren må ha en tilfredsstillende teoretisk og forskningsmessig forutsetning for å fullføre en bacolorgrad i sosiologi.
 • Søkere må dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori og metodikk.
 • Søkere utenfor EU / EØS må dokumentere norsk anerkjennelse av mastergraden.(NOKUT godkjenning for å bli vurdert til stillingen)
 • Søkere må gi dokumentasjon som viser at alle opptakskravene til doktorgrad i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se Nord universitets opptakskrav på nettstedet vårt: https://www.nord.no/no/studier/sosiologi-phd
 • En beskrivelse av doktorgradsprosjektet ditt må inkluderes som vedlegg (se nedenfor). Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli godkjent og regulert etter avtale senest 3 måneder etter at stillingen begynner.
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingene kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel hvis søkere behersker skriftlig og muntlig norsk, svensk eller dansk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektbeskrivelse som inneholder en beskrivelse av prosjektideen og implementeringsplaner.
 • Analytiske ferdigheter og god kunnskap om teorier og forskningsmetoder som er relevante for det foreslåtte prosjektet.
 • Profesjonelle og personlige ferdigheter som trengs for å fullføre graden innen tidsrammen.
 • Evne til å jobbe selvstendig, være innovativ og kreativ.
 • Evne til å jobbe på en strukturert måte og håndtere en krevende arbeidsmengde.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil være en fordel.
 • Kjennskap til samiske og /eller inuitiske samfunn og /eller språk er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.04.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-8 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, problemstilling, teoretisk forankring og metodisk tilnærming.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Søkere med masterutdanning utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT - godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30071530

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS