LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi - 2 stillinger

Søknadsfrist: 31.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Ønsker du å jobbe i et spennende prosjekt innen sosiologi?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø er det ledig to midlertidige stillinger som stipendiat i sosiologi, som er tilknyttet faggruppen Velferd og sosiale relasjoner.

Stillingen er knyttet til et prosjekt som finansieres av Norges Forskningsråd i perioden 2021-2026. School absence in Norwegian primary schools - institutional understandings and respons (ScanSchoolAbsence) Prosjektleder for prosjektet er Ingrid Fylling.

Ansettelsesperioden er tre år, uten arbeidsplikt, stillingene har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen.Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Om prosjektet

Fokuset i prosjektet er på hvordan skolefravær fordeles, forstås og håndteres på mellomtrinnet i grunnskolen, altså 5.-7.trinn. Siden det ikke er utformet nasjonale regler og retningslinjer for grunnskolen i hvordan de skal håndtere skolefravær, kan det være stor variasjon i rutiner og forståelsesmåter i ulike skoler og kommuner. Dette vil vi prøve å fange opp. Pandemi-erfaringene fra 2020 og 2021, med nedstenging av skoler og begrenset fysisk tilstedeværelse, kan også ha bidratt til å endre både perspektiver og praksis når det gjelder nærvær og fravær blant elever i skolen.

 • Hovedmålet i prosjektet er derfor å bidra til kunnskapsfeltet ved å
 • kartlegge omfanget og variasjonen i skolefravær i alle grunnskoler i tre fylker
 • kartlegge oppfølgingssystemer og rutiner i forskjellige skoler og kommuner
 • studere hvordan skolefravær forstås og håndteres innenfor ulike skoler

Prosjektet inkluderer bruk av både spørreskjema, intervjuer og observasjon, og vil derfor kunne gi både oversiktsbilder og dybdekunnskap. Sosiologisk vil prosjektet plassere seg innenfor en skole- og utdanningssosiologisk tradisjon.

Det ene stipendet vil knyttes til den kvantitative delen av prosjektet, hvor det blant annet skal samles inn spørreskjemadata fra lærere i tre fylker. Det andre stipendet vil være knyttet til den kvalitative delen av prosjektet, hvor det skal gjennomføres intervjuer og observasjon i noen utvalgte skoler. Dette innebærer at vi ønsker søkere som har arbeidet med både kvantitative og kvalitative metoder som en del av sin masteropplæring.

Fullstendig prosjektbeskrivelse for forskningsprosjektet kan fås ved å kontakte prosjektleder Ingrid Fylling, [email protected]

Den som ansettes må kunne bli opptatt på fakultetets Ph.D.-utdanning i sosiologi og vil være tilknyttet faggruppen for velferd og sosiale relasjoner. I tillegg vil stipendiaten inngå i et forskerteam på inntil 12 personer knyttet til forskningsprosjektet, og delta på prosjektmøter og andre arrangementer i regi av prosjektet. PhD-prosjektets innretning vil bli utviklet i dialog mellom den som tilsettes og veileder.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad (eksempelvis statsvitenskap, Public Administration, samfunnsplanlegging eller lignende).
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til Ph.D. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.
 • Siden prosjektet samler inn empiri i norske kommuner, er det nødvendig at søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk på avansert nivå, både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Karakterer fra mastergrad
 • Eventuell relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Personlig egnethet
 • Relevant faglig bakgrunn
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Søkerens refleksjoner omkring prosjektets tematikk

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.07.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • I søknadsbrevet (3-4 sider) bes det om beskrivelse av egen motivasjon for å arbeide med prosjektets tematikk (fravær i grunnskolen), og presentasjon av egne refleksjoner omkring hvilke spørsmål vedkommende vil synes det kunne være spennende å studere innenfor temaet fravær i grunnskolen
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt
 • Kopi av masteroppgave
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30072765 og 30073028

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS