LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi - 4 stillinger

Søknadsfrist: 25.10.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du interessert i hvordan samfunnet endrer seg?

Om stillingene

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig fire midlertidige 100 % stillinger som stipendiat i sosiologi. De som ansettes må kunne bli opptatt på fakultetets ph.d.-utdanning i sosiologi. Stillingene er tilknyttet faggruppen Historie, kultur og medier.

For alle stillingene er ansettelsesperioden tre år, uten arbeidsplikt.

Stillingene kan ha kontorsted Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingene.

I denne utlysningen inviterer vi søkere til å skrive prosjektskisser som tematiserer ett av følgende fire tema:

 • Kontroversiell praksis i digital mediekultur

Digitale media, inkludert sosiale media, spill, imagebords og diskusjonsnettverk, er den viktigste nye arenaen for debatt og kulturutvikling. Vi inviterer med dette prosjektforslag med fokus på transgressive og kontroversielle praksiser (for eksempel konspirasjonsteorier, astroturfing, falske nyheter eller diskriminering) i digitale nettverksmedia, studert ved hjelp av kvalitativ metoder som for eksempel etnografi, netnografi aksjonsforskning eller nettverksanalyse.

 • Spillselskaper sin håndtering av “giftig oppførsel”

Flere store spillselskaper har begynt å arbeide aktivt for å hindre negativ kommunikasjon og trakassering i spill. Slik kommunikasjon kalles “giftig oppførsel” og nå har over 200 spillselskaper slått seg sammen i The Fair Play Alliance, som jobber for å bygge opp sunne kommunikasjons- og interaksjonsmåter blant sine online spillere. Vi inviterer med dette til prosjektforslag med fokus på utviklingen og/eller gjennomføring av disse tiltakene i praksis. Kvalitative metoder anbefales, for eksempel etnografi eller netnografi.

 • Marginale fortellinger: Representasjoner av samiske liv

Historieskrivningens makt, nyhetsmedienes makt og populærkulturens makt kan knyttes an til hvem som påvirker opinionsdannelse og virkelighetsbilder, som produsenter eller som kilder, og hva som blir synlig/ikke synlig i det offentlige rom. Vi ønsker forslag til prosjekter som kan innhente ny kunnskap om hvordan sør-, ume-, pite- og lulesamiske samfunnsforhold og levemåter framstår i fagtekster, i offentligheten og i medieinnhold av ulike slag. Det vil være rik anledning for interesserte søkere til å avgrense prosjektet etter eget interesseområde, eksempelvis faglitteratur innen historie eller andre samfunnsvitenskaper, journalistikk eller TV-serier, film, musikk, spill eller andre medierte kulturuttrykk.

 • Sosiologiske teorier og metoder i forskning innen eldre historie

Eldre historie var en viktig del av det faglige grunnlaget til tidlige samfunnsforskere som Karl Marx og Max Weber, og samfunnsfaglig teori og metode er viktige arbeidsredskaper for historikere som arbeider med førmoderne historie. Vi inviterer med dette forslag til prosjekter som kan undersøke og klargjøre hvordan sosiologiske teorier og metoder påvirker forståelsen av eldre historie. Prosjektet kan utføres som et realhistorisk eller et historiografisk case-studium. Et realhistorisk studium vil kunne bruke eksplisitte sosiologiske teorier og/eller metoder for å studere et spesifikt emne fra eldre historie. Et historiografisk studium kan analysere hvordan bruk av sosiologiske teorier og/eller metoder har endret historikeres forståelse av spesifikke emner fra eldre historie.

Kvalifikasjonskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad. Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider.

 • En beskrivelse av ph.d.-prosjektet skal følge som vedlegg (se under). Endelig prosjektskisse skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel om søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, LR 20, ltr 54, NOK 491 200. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • For spørsmål om studieløpet: rådgiver Mathilde Dagsvik Ottesen, telefon +47 755 17 949, e-post [email protected]
 • Fagleder for ph.d. sosiologi, professor Berit Skorstad, telefon +47 755 17 304, e-post [email protected]
 • Faggruppeleder Historie, kultur og medier Per Bjarne Ravnå, telefon +47 755 17 128, e-post [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men hvor fakultetet ikke kan tilby tilfredsstillende veiledning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 25. oktober 2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring, metodisk tilnærming og framdriftsplan.
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-postadresse og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Søkere med mastergrad fra land utenfor EU/EØS må legge ved NOKUT-godkjenning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30072606

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS