Ledig stilling ved NMBU

Stipendiatstilling i prosjektet «Spore Nanofiber»

Søknadsfrist: 23.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for parakliniske fag (Parafag) består av 8 faggrupper, Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Virologi, Parasittologi, Bakteriologi og mykologi, Ernæring og helse, Akvamedisin og Nevrobiologi. Instituttet har ca. 120 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Har du lyst til å forske på hva slags funksjon de motstandsdyktige overflatestrukturene til bakterien Bacillus cereus har?

Vi har en ledig stipendiatstilling innen strukturell og funksjonell molekylærbiologi!

Om stillingen

Ved Faggruppe for mattrygghet, Institutt for parakliniske fag, NMBU Veterinærhøgskolen, er det en ledig stilling som stipendiat innen mattrygghet. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år med forskningsfokus på molekylær mikrobiologi.

Stipendiaten skal arbeide innen prosjektet «Spore Nanofiber - Structural and functional characterization of novel type of extremely heat and chemically resilient nanofibers expressed on bacterial spores”. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i mikrobiologi, strukturkjemi og molekylær biologi ved Institutt for parakliniske fag, NTNU, Ålesund, og Flanders Institute of Biotechnology & Free University of Brussels, Belgia.

Stipendiaten vil ha sitt daglig virke ved NMBU Veterinærhøgskolen, men kortere opphold hos de øvrige samarbeidspartnerne må påberegnes.

Stipendiatstillingen er knyttet til Faggruppe for Mattrygghet som jobber med mekanismer som bakterier bruker for overlevelse og spredning i mat og vann, smitte mellom mennesker og dyr samt mekanismene som fremmer kolonisering av dyre- og mennesketarmen. Vi jobber også mye med hvordan antimikrobiell resistens hos bakterier utvikles og spres i matkjeden og miljøet. Vi er en trivelig gjeng med professorer, førsteamanuenser, forskere og ph.d.-kandidater, og du vil derfor bli en del av et godt faglig fellesskap.

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingen er del av forskerutdanningen og skal lede frem til en doktorgrad.

Målet med prosjektet er å generere ny kunnskap om strukturene og funksjonene til de spennende sporeappendiksene.

Doktoranden vil aktivt delta i:

 • Planlegging av prosjektet
 • Laboratorieeksperimenter
 • Analysere, tolke og presentere resultater (muntlig og skriftlig)

Den som tilsettes blir tatt opp på NMBUs ph.d.-program. Tilsettingsperioden er tre år.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Det kreves:

 • En mastergrad innenfor molekylærbiologi, biokjemi eller tilsvarende.
 • Gode karakterer: oppnådd minimum karakteren B i gjennomsnitt på mastergraden eller tilsvarende.
 • Dokumentert og utmerkede skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk.
 • At du liker å rapportere og dokumentere,
 • «Hands-on" erfaring med mikrobiologiske og/eller molekylærbiologiske metoder.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Evne og motivasjon til å jobbe selvstendig i lab.
 • Motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre en doktorgradsutdanning.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bidra aktivt i et faglig fellesskap.

Samtidig er det ønskelig med:

 • Analytiske evner.
 • Kunnskap innenfor bioinformatikk.
 • Gode kunnskaper i norsk eller annet nordisk språk.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 23.08.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/02536 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søk stillingen