Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen vannmikrobiologi (patogener)

Søknadsfrist: 04.10.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Vi søker deg som synes det vil være interessant å jobbe med vann, sykdomsfremkallende bakterier og virus og ikke minst med mikroplast.

Om stillingen

Ved Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, er det ledig stilling som stipendiat innen miljømikrobiologi/mattrygghet.

Stillingen er del av prosjektet PLASTPATH, der de to faggruppene Virologi og Mattrygghet samarbeider med fagmiljøet i vann- og miljøteknologi ved NTNU Ålesund.PLASTPATH er finansiert av Norges forskningsråd gjennom forskningsprogrammet BIONÆR. Det har vært et stort fokus på mikroplast i miljøet, spesielt i havet, og hvilke effekter disse kan ha på dyr og mennesker som får i seg disse partiklene via mat og vann. Vi vet imidlertid lite om sykdomsfremkallende virus og bakterier binder seg til denne mikroplasten. Hva finner vi av patogener i mikrobiomet på mikroplast i avløpsvann?

Kan dette mikrobiomet utgjøre en trussel mot folks helse, via drikkevann og vanningsvann?

Kan mikroplast beskytte og bringe patogener i tett kontakt med tarmceller slik at disse infiseres? Kan mikroplast fungere som bærere av bakterier som kan utveksle gener for antibiotikaresistens? Dette er ting vi ønsker å se på i PLASTPATH der det vil bli et tett samarbeid mellom to stipendiater og en forsker som skal ansettes. Prosjektet involverer også flere andre forskere ved NMBU og NTNU, samt masterstudenter som vi ønsker å rekruttere fra NMBU.

PLASTPATH har oppstart høsten 2020 og stipendiaten vil bli ansatt fra 1. januar 2021 i en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Arbeidsoppgaver

Kandidaten som ansettes vil i hovedsak jobbe med å

 • samle mikroplast fra avløpsvann
 • sette ut plast i ferskvann for å samle mikrobiom (biofilm)
 • studere mikrobiomet ved hjelp av PCR og gensekvensering
 • studere effekten mikroplast har på mikrobiomet når det passerer igjennom et fordøyelsessystem (in vitro og in vivo) ved hjelp av dyrking, PCR og mikroskopering.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk grunnutdanning, master i mikrobiologi eller molekylærbiologi eller tilsvarende
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Følgende vektlegges:

 • Forskningserfaring
 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • Arbeid med patogener
 • PCR
 • Gensekvensering av bakterier
 • Mikroskopering (vanlig og fluorescens) av bakterier og pattedyrceller
 • Førerkort klasse B
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk.

Du må ha:

 • Gode kommunikative egenskaper
 • Gode evner til samarbeid og kunne jobbe selvstendig
 • Evner til å forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap
 • Motivasjon, kreativitet og utholdenhet

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600 – 552.800). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 04.10.2020

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/03515 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søk stillingen