Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen mattoksikologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Prekliniske fag og patologi, Parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.


Institutt for parakliniske fag (Parafag) består av 8 faggrupper, Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Virologi, Parasittologi, Bakteriologi og mykologi, Ernæring og helse, Akvamedisin og Nevrobiologi. Instituttet har ca. 120 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Er du interessert i å vite mer om sammenhengen mellom mat og kreft?

Om stillingen

Ved Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, er det ledig stipendiatstilling innen mattoksikologi med varighet 3 år.

Faggruppe Toksikologi jobber med helseskadelige stoffer i miljø og mat og hvordan det påvirker helsen til både dyr og mennesker.

Faggruppen har lang erfaring med forskning på kolorektal cancer (CRC). CRC er den nest mest forekommende krefttypen i verden, med økende prevalens i den vestlige verden. En nylig studie viste at Norge hadde høyest prevalens i Europa. Årsaken til CRC er ikke kjent, men mat ser ut til å spille en svært viktig rolle. Eksisterende data viser at det er sterke indikasjoner på at rødt kjøtt og prosessert kjøtt er assosiert med økt risiko for CRC, mens fiber og høyt inntak av grønnsaker er assosiert med lavere risiko. The International Agency for Research on Cancer (IARC) har nylig klassifisert prosessert kjøtt som karsinogent for mennesker (gruppe 1), mens rødt kjøtt er klassifisert som mulig karsinogent (gruppe 2a). Det er et sterkt behov for mer forskning som kan identifisere de underliggende mekanismene som binder mat og CRC-utvikling sammen.

Faggruppen er partner i NFR-prosjektet «Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer» (VegMeatCRC) som har som hovedmål å identifisere karsinogene komponenter som dannes i prosesserte kjøttprodukter, eller som dannes endogent ved fordøyelse, og kartlegge deres karsinogene potensiale alene, eller i kombinasjon, ved bruk av A/J Min/+ musemodell for spontan CRC. Prosjektet ønsker også å undersøke om tilsetning av grønnsaker kan redusere potensiell karsinogenitet av prosessert kjøtt. Prosjektet går over 3 år. Det er nylig ansatt en forsker som skal jobbe på VegMeatCRC-prosjektet. Stipendiaten vil hovedsakelig ta del i dette prosjektet, men vil også ta del i andre aktiviteter i faggruppen. Det vil også være et tett samarbeid med partnere i VegMeatCRC-prosjektet fra Nofima, Kreftregisteret og Danmarks tekniske universitet.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av dyreforsøk
 • Designe fôr for å teste prosessert kjøtt, håndtere og teste karsinogener knyttet til prosessert kjøtt
 • Lage tarmpreparater for tarmkreftanalyser
 • Gjennomføre mikroskopering av tarmoverflaten og kvantifisere antall, størrelse og lokalisering av tarmlesjonene
 • Karakterisere tarmlesjoner histologisk
 • Delta på kjemiske analyser
 • Analysere mikrobiota
 • Måle enzymatisk aktivitet i lever og tarm
 • Utføre metabolomikk- og proteomikkanalyser
 • Bearbeide resultater med avanserte statistiske analyser
 • Publisere vitenskapelige artikler på engelsk

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i toksikologi/ biologi eller profesjonsutdannelse i veterinærmedisin
 • Erfaring med dyreforsøk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kunnskap og erfaring innen kreftbiologi
 • Kunnskap og erfaring innen tarmfysiologi og anatomi
 • Kunnskaper og erfaring innen mattoksikologi

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til muntlig presentasjon på engelsk og norsk

Det er ønskelig med:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Faglig nysgjerrighet og kreativitet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved Dr. Mette Müller (forsker), tlf: +47 94815141, (e-post: [email protected])

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 14.04.2020.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/00976 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for parakliniske fag, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • evt. liste over vitenskapelige arbeider

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen