Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen folkehelsevitenskap

Søknadsfrist: 29.03.2020

Er du interessert i sosial ulikhet, sosial bærekraft og folkehelse?

Om stillingen

Ved Institutt for folkehelsevitenskap, Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, er det ledig stilling som stipendiat innen sosial bærekraft og folkehelse. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om LANDSAM

Fakultet for landskap and samfunn har 1300 studenter og 180 ansatte. Fakultetet består av instituttene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelse, internasjonale miljø- og utviklingsstudier og landskapsarkitektur.


Fakultetet tilbyr to ph.d. program:

 • samfunnsutvikling og planlegging
 • International Environment and Development Studies


Institutt for folkehelsevitenskap jobber for å styrke kunnskapen om faktorer som fremmer folkehelse, forebygger sykdommer og reduserer sosiale helseforskjeller. Avdelingens vitenskapelige ansatte har omfattende ekspertise innen miljømessige og sosiale faktorer som er viktige for folkehelsen. Instituttet er ansvarlig for et masterprogram i folkehelsevitenskap.

Stipendiaten skal jobbe med prosjektet “Social sustainability in local communities in Østfold, Norway: the role of equity, social cohesion, social capital, and health and well-being”. Et sosialt bærekraftig lokalsamfunn kan overordnet beskrives som et sted der folk ønsker å bo og jobbe, både nå og i fremtiden. Østfold, et tidligere fylke som i dag ligger i Viken, er et geografisk område som skårer gjennomgående lavt på en rekke sosiodemografiske og levekårsrelaterte faktorer. Samtidig viser oversiktsdata at de fleste i denne regionen rapporterer at de stort sett er godt fornøyd med livene sine, og tidligere Østfold fylkeskommune har i mange år jobbet systematisk med å gi «God livskvalitet for alle som bor i Østfold».

Det er imidlertid stor variasjon mellom ulike kommuner og områder, og det er nødvendig med mer kunnskap om hva som kjennetegner bærekraftige nærmiljøer.

Kombinasjonen av lave scorer på sosiodemografiske og levekårsrelaterte faktorer og høye scorer på fornøydhet gjør Østfold til et egnet område for å forstå sosial bærekraft. Prosjektet ønsker å belyse både samfunnsmessige, strukturelle og sosiale faktorer som er knyttet til sosial bærekraft og folkehelse i ulike typer kommuner i regionen, for å se på hvordan ulike faktorer påvirker hverandre.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal gjennomføre et doktorgradsprosjekt som innebærer å utarbeide en prosjektplan, samle inn og analysere data, og skrive og ferdigstille en artikkelbasert PhD-avhandling. Stipendiaten skal jobbe sammen med et veilederteam.

Det forutsettes at den som tilsettes tas opp på ph.d. programmet i samfunnsutvikling og planlegging og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Ph.d. programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og en viktig forskningsdel.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper:

Kandidaten må oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • relevant utdanning med 120 studiepoeng på masternivå innen f.eks folkehelsevitenskap, sosiologi, eller psykologi
 • dokumentert sterk faglig bakgrunn
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • god kjennskap til folkehelsearbeid i Norge og/eller norsk kommunal forvaltning
 • erfaring med datahåndtering og bruk av statistiske metoder
 • bruk av kvalitative metoder
 • erfaring med vitenskapelig publisering

Du må ha:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God formidlingsevne
 • Høy gjennomføringsevne og stå-på-vilje

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 29.03.2020.

Søkere vil bli evaluert på grunnlag av sine faglige kvalifikasjoner, kvaliteten på utkastet til forskningsforslag og tidligere forskning så vel som annen relevant erfaring. Innstilte søkere vil bli innkalt til intervju som en del av evalueringen. Søkere som er invitert til et intervju forventes å presentere originale vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Relevante vitnemål/attester
 • Kort forslag til prosjektskisse (på engelsk, max 1500 ord + litteraturreferanser) med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av prosjektet over – denne vil bli videre bearbeidet i samarbeid med veiledere etter ansettelse
 • CV
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Søk stillingen