LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen ernæring, immunologi og kreft

Søknadsfrist: 26.06.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM her.

Vi søker deg som er engasjert og nysgjerrig med interesse for grunnforskning innen biomedisin og ernæring. Du blir stimulert av å lære nye ting, og liker praktiske så vel som teoretiske arbeidsoppgaver med levende modelldyr, avansert laboratoriearbeid og høyteknologiske analyser.

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), faggruppe Ernæring og biomedisin er det ledig stilling som stipendiat innen immunologi, ernæring og kreft. Dette er en åremålsstilling finansiert av KBM med varighet på 3 år med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Stipendiatprosjektet er et samarbeid mellom tre forskningsmiljøer ved KBM og Veterinærhøgskolen.

Gjennom vår forskning har vi vist at forsøksmus som eksponeres for en høy mikrobiell diversitet fra dens naturlige habitat er beskyttet mot tykktarmskreft. Vi tror dette har sammenheng med at tarmens barrierefunksjon og immunsystem er styrket, og at tarmen derfor er mer motstandsdyktig mot faktorer som fremmer både kreft og andre lidelser som for eksempel tarmbetennelser. Vi tror vår forskning kan øke forståelsen av hvordan moderne livsstil med høy hygienegrad og inntak av mat med lite fiber fører til økt risiko for typiske «vestlige» sykdommer som tykktarmskreft og tarmbetennelse.

I dette prosjektet ønsker vi å videreføre denne forskningen og identifisere både årsakene til våre funn samt teste ut ulike prebiotiske ernæringskomponenter som kan stimulere vekst av «sykdomsbeskyttende» tarmbakterier. Mye av forsøkene vil involvere bruk av forsøksdyr kombinert med in vitro forsøk som arbeid med primærceller, cellekulturer, bakteriedyrking og analyser av prebiotiske effekter på bakterier.

Den som ansettes vil inngå i et stimulerende team med forskere og masterstudenter som vil gi deg utfordringer, gleder og mye kunnskap og ferdigheter.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten ventes å ha fokus på følgende oppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av dyreforsøk som igjen innebefatter design, innredning og avl/drift av mus i oppstallingsenheten.
 • In vivo undersøkelser av dyr (håndtering, intervensjoner, ikke-invasive avbildninger og målinger).
 • Cellulære, serologiske, molekylærbiologiske og histologiske analyser av vevsmateriale.
 • Dyrking av bakterier i fermentorer for å studere effekter av prebiotika in vitro
 • Analyser av bakteriesammetning i tarm og fra bakteriekulturer med egnede metoder (e.g., 16S rRNA gensekvensering)
 • Undervisning og veiledning av masterstudenter

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves relevant femårig mastergrad, eller cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning på masternivå innen molekylærbiologi, ernæring/biomedisin/medisin, veterinærmedisin, biokjemi eller annet relevant emne.
 • Oppfylle kravene til opptak i hht. ph.d.-forskriften.
 • Dokumenterte gode resultater fra utdanningen.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med laboratorieanalyser innen immunologi, molekylærbiologi, biokjemi eller annet relevant emne
 • Erfaring fra arbeid med forsøksdyr, men ikke noe krav da nødvendig opplæring blir gitt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Glede i å formidle kunnskap til andre

Du må:

 • Ha interesse og motivasjon for forskning
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metoder.
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og ta ansvar for eget prosjekt.
 • Gode samarbeidsevner på tvers av faggrupper og institusjoner.
 • Gode evner til å prioritere, forstå, anvende, reflektere og teoretisere kunnskap.

Aktuelle kandidater som innkalles til intervju skal gi en kort presentasjon av sin mastergrad.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 . Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 491.200,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 26.06.2022.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS