Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen økologisk kjøttproduksjon

Søknadsfrist: 24.01.2020

Er du interessert i økologisk husdyrproduksjon, bærekraft og matforskning?

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om MINA

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig stilling som stipendiat innen økologi og naturforvaltning med varighet på 3 år. Stillingen er finansiert av MINA og er tilknyttet to NFR finansierte prosjekter (Food Inspector og Enduring Growth!).

Dyrevelferd er ikke bare et etisk spørsmål, men kan også påvirke økonomiske aspekter, som produksjonskostnader og kjøttkvalitet. I Norge og andre europeiske land er det en sterkt økende etterspørsel etter økologisk produsert gris. I motsetningen til sau og storfe, forstår vi likevel lite om hvordan frilandshold påvirker muskelfysiologi og kjøttkvalitet. En slik kobling kan være svært relevant i lyset av nylig oppståtte kvalitetsavvik i mange europeiske land, som muligens er en konsekvens av et komplekst samspill av endrete arv-, miljø- og produksjonsrelaterte faktorer.

I dette ph.d.-prosjektet får du mulighet til å studere om problemene med muskel-/kjøttfysiologi kan være redusert eller fraværende i gris som har tilgang til utearealer og som vokser opp i større sosiale grupper.

Prosjektet gir deg mulighet til å jobbe tett sammen med et stort konsortium av forskere og næringsliv-aktører i inn- og utland med mulighet til å bygge ditt eget nettverk i akademiske og industrielle miljøer.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av forsøk på lab og på produksjonsfasiliteter (gård, slakteri).
 • Vitenskapelig kommunikasjon (foredrag, skriving av publikasjoner).
 • Bruk av tradisjonelle matkvalitetsmålinger.
 • Mikroskopisk analyse av muskelprøver (morfologi, patologi).
 • Biokjemiske analyser av muskelvev.
 • Samarbeid i et prosjekt som utvikler innovative bioelektriske målemetoder.

I perioder medfører arbeidet fleksible arbeidstider, pga. feltforsøk og reisevirksomhet.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdannelse på masternivå i relevant fagfelt som husdyrfag, veterinær- eller matvitenskap, zoologi eller generell biologi/biokjemi.
 • Praktisk erfaring med en eller flere laboratorie-arbeidsrutiner innen muskel-/nevrofysiologi, mikroskopi/ billedanalyse, produksjonsdyrmedisin, kjøtt-/matanalyse, proteinbiokjemi eller metabolomikk..
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Prosjektets tverrfaglige karakter gi deg bred kunnskap og forutsetter at du er åpen for å lære grunnleggende teknikker i andre fagfelt.
 • Erfaring med statistiske analysemetoder og annen datahåndtering.
 • Publiserings- og formidlingserfaring.

Du må ha:

 • Gode evner til å arbeide analytisk og systematisk.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • God egeninnsikt og et sterkt ønske om egenutvikling.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 24. Januar 2020.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse med noen mulige problemstillinger, avgrensninger og metodevalg med utgangspunkt i beskrivelsen av hovedprosjektet – denne vil bli videre bearbeidet etter ansettelse
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. arkivnr. til NMBU, Fakultet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning (MINA), postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søk stillingen