Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen Farmakologi

Søknadsfrist: 15.01.2020

Stipendiat-stilling ledig til deg som er motivert for forskning og som vil kombinere molekylærbiologiske metoder og funksjonelle studier!

Om stillingen

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig stilling som stipendiat i faggruppen Farmakologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år og stillingen er finansiert av NMBU, Veterinærhøgskolen.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) består av tre fagseksjoner; seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi med til sammen ca. 90 ansatte.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Det finnes per dags dato kun et fåtall midler tilgjengelig på markedet mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og det er utstrakt forekomst av resistens mot flere av dem. For å forstå resistensmekanismene trenger vi å kjenne de grunnleggende egenskapene til midlenes målproteiner og hvordan disse kan påvirkes farmakologisk. Hovedoppgavene i dette prosjektet blir å kartlegge de spenningsstyrte natriumkanalene i lakselus med hensyn på gener og eventuelle mutasjoner, genuttrykk, kanalenes affinitet til ulike midler (med hovedvekt på pyretroider) og deres elektrofysiologiske egenskaper.

Arbeidet er definert i prosjektet Voltage gated Sodium Channels and their Role As Pharmacological targets in Salmon lice (SCRAPS) og inngår i en større forskningssatsing på anti-lakselus-midler og deres farmakodynamiske egenskaper og mulige resistensmekanismer. Det er utarbeidet en betenkning (på engelsk) som utdyper bakgrunnen for SCRAPS. Betenkningen sendes ved etterspørsel.

Stipendiater oppfordres til å jobbe en kortere eller lengre tid ved en annen institusjon, gjerne utenlands. Finansiering må søkes separat, men vil i de fleste tilfeller bli innvilget av instituttet. I dette prosjektet finnes flere muligheter som kan diskuteres før eller etter tilsetting.

Arbeidsoppgaver

 • Molekylær karakterisering av natriumkanal-gener i lakselus
 • Lete etter mutasjoner i resistente parasitter
 • Undersøke affiniteten til ulike midler og sammenligne med andre artropoder
 • Forberede og sørge for gjennomføring av elektrofysiologiske studier av spenningsstyrte natriumkanaler fra lakselus. Dette innebærer kloning av gener i Xenopus egg.
 • Vi har for tiden lakselus i kultur ved NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand sør for Drøbak. Noe rutinearbeid i forbindelse med hold/tilsyn av fisk som brukes til dette formålet kan tilfalle stipendiaten
 • Noe reising kan bli nødvendig i forbindelse med prøvetaking av lakselus fra felt
 • I forbindelse med flytting fra Adamstuen og innflytting på Ås, kan det forekomme arbeid som stipendiaten må være behjelpelig med.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Kontakt Marit J. Bakke ([email protected]) for tilsending.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende (se beskrivelse over) innen molekylærbiologi, fysiologi, biokjemi, farmasi, veterinærmedisin eller annet relevant fagfelt
 • Erfaring med laboratoriearbeid, inkludert pre-PCR arbeid
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kompetanse innen molekylærbiologiske metoder som ekstraksjon av RNA/DNA, generere cDNA, qPCR og gel-elektroforese.
 • Erfaring med RACE-PCR
 • Erfaring med droplet digital (dd)PCR
 • Kloning av gener
 • Elektrofysiologiske målinger

Du må:

 • Være motivert til å ta en doktorgrad
 • Være nysgjerrig, nytenkende og løsningsorientert
 • Ha god evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Ha god kommunikasjonsevne og god formidlingsevne

Personlig egnethet vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

 • Førsteamanuensis Marit J. Bakke (prosjektleder), tlf: +47 67232243, e-post: [email protected]

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.01.2020.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Sammendrag av masteroppgave eller tilsvarende oppgave
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • ev. liste over vitenskapelige arbeider
 • Kontaktinformasjon til minst en referanse på Universitet eller Høyskole hvor relevant arbeid har funnet sted

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/05600 til NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen