LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Stipendiat i marin optikk

Søknadsfrist: 26.05.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Stipendiat i marin optikk

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i marin optikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på fire år, inkludert eit år med pliktarbeid (til dømes undervisning).

Er du interessert i å arbeide med optikk og utfordringar knytt til korleis lys vert påverka av partiklar i vatn og atmosfæren? Vi søker motiverte og dyktige ph.d.-kandidatar til å forske på optiske eigenskapar, både på feltarbeid, i laboratoriet og ved å nytte datasimuleringar.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Ph.d.-prosjektet vil omfatte ei eller fleire av hovudaktivitetane til optikkgruppa ved Institutt for fysikk og teknologi. 1) in situ målingar av ibuande optiske eigenskapar i optisk komplekse farvatn, 2) Strålingstransport av lys i atmosfæren og vatn, ved å nytte informasjon frå in situ-målingar, og 3) Forbetring av atmosfærisk korreksjon for fjernmåling frå satellittar.

Arbeidsoppgåvene til denne ph.d.-stillinga inkluderer in situ optiske målingar i optisk komplekse vatn, laboratoriekalibrering og testing av avanserte optiske instrument.

Det vil vere årlege moglegheiter for å reise på vitskaplege tokt, både lokalt ved Bergen og i Arktis. Det er også planar om feltarbeid i Ny-Ålesund på Svalbard.

I tillegg vil arbeidsoppgåvane inkludere datamodellering av strålingstransport av lys samt vurdering og utvikling av atmosfærisk korreksjon for fjernmålingsformål.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarande utdanning i fysikk, oseanografi eller tilsvarande. Masterstudentar kan søkje dersom dei fullfører den endelege mastereksamen før 30.06.2023. Det er ein føresetnad at mastergraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode skriftlege og munnlege engelskkunnskapar.

Erfaring frå ein eller fleire av følgjande område vil vere ein fordel:

 • feltarbeid til sjøs
 • optiske måleinstrument både in situ og på laboratoriet
 • fjernmåling med satellittar
 • arbeid med datamodellering

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillingaUiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.

For stillinga gjeldt følgande:

Om stillinga som ph.d.-stipendiat

Samla stipendperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid, knytt til forsking, undervisning og formidling.

Om du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling (stipendiat, vitskapleg assistent eller liknande), kan det bli gjort frådrag i tilsetjingsperioden.

Om forskarutdanninga

Som ph.d. stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år. Frist for å søkje om opptak til ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet er to månadar etter tiltreding i stillinga eller etter oppstart av det forskingsprosjektet som skal leie fram til ph.d.-graden. Det er ein føresetnad at du fyller krava for opptak til ph.d.- studiet ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr:

 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • løn som stipendiat (kode 1017) i samsvar med det statlege lønsregulativet. Dette utgjer ei brutto årsløn på kr. 501 200 (tilsvarande lønstrinn 54). Vidare opprykk skjer etter stillingsansiennitet.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå masteroppgåva eller tilsvarande oppgåve.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad. Dersom du enno ikkje har fullført mastergraden din, må du sende inn ei stadfesting frå institusjonen på forventa dato for oppnådd mastergrad. Mastergraden må vere dokumentert med karakterutskrift og/eller vitnemål, alternativt ei stadfesting frå gradsgjevande institusjon på fullført grad og oppnådd karakter, innan 30.06.2023).
 • relevante attestar
 • godkjend dokumentasjon på at du oppfyller krav til engelskkunnskapar (dersom påkravd, jfr. Krav til engelskkunnskaper ved opptak til ph.d.-programmet)
 • eventuell liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS