Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Høgskolelærer II / universitetslektor II ved Bioingeniørutdanningen (for ansatte ved UNN)

Søknadsfrist: 19.04.2020

Om stillingen

Ved Institutt for medisinsk biologi (IMB), Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en 10 % bistilling som høgskolelærer II/universitetslektor II tilknyttet bioingeniørutdanningen og fagenhet for medisinsk laboratorieteknologi, IMB. Stillingen er ledig i perioden 01.01.20 -31.12.21 med mulighet for forlengelse.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Bistillingen er forbeholdt bioingeniører med hovedstilling på UNN. Tilsetting i bistilling forutsetter samtykke fra hovedarbeidsgiver.

Det åpnes for at stillingen kan være 10% endret funksjon av en 100% stilling på UNN (vedkommende vil da bare være ansatt på UNN).

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, men instituttet gir også undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin og har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag. Bachelor i bioingeniørfag (Bioingeniørutdanningen) er en profesjonsutdanning som gir offentlig autorisasjon.

Les mer om instituttet her: Velkommen til Institutt for medisinsk biologi

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

 • Leder ved Laboratoriemedisin Lisbeth Hansen, UNN, epost: [email protected] og
 • Studiekoordinator ved bioingeniørutdanningen/universitetslektor Kirsti Hokland, epost: [email protected], telefon 77 66 06 36

Arbeidsoppgaver

Den som ansattes skal bidra til å styrke samarbeidet mellom fagmiljøene ved UNN og UiT i utdanningen av bioingeniører. Stillingen skal spesielt styrke undervisningen i de medisinske laboratorieemnene, og den som tilsettes skal delta i undervisningen i medisinsk biokjemi og medisinsk laboratorieteknologi. Til sammen tilsvarer disse emnene 35 studiepoeng. Studentene er i praksis i flere perioder ved Laboratoriemedisin, og det vil derfor være ønskelig med et jevnlig samarbeid gjennom hele året.

Den som tilsettes vil i hovedsak få i følgende arbeidsoppgaver:

 • Delta i planlegging og gjennomføring av ulike laboratoriekurs innen medisinsk biokjemi i tredje studieår
 • Delta i planlegging og undervisning relatert til laboratoriedrift og kvalitetssikring
 • Veiledning av arbeidskrav og laboratorierapporter
 • Delta i planlegging og undervisning i medisinsk laboratorieteknologi i første studieår
 • Bidra til rekruttering til bioingeniørstudiet
 • Delta i planlegging av ekstern praksis

Andre oppgaver innen veiledning, undervisning, og planlegging kan bli tillagt.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves godkjent bachelor i bioingeniørfag og offentlig autorisasjon som bioingeniør.

For tilsetting som universitetslektor II kreves i tillegg fullført mastergrad.

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning er ønskelig.

Den som tilsettes bør har god erfaring fra aktuelt praksisfelt og vise motivasjon for å undervise.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Stillingsinnehaveren må beherske norsk språk godt, skriftlig og muntlig.

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes og må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsomfang i bistilling utgjør ca. 10 % av full stilling og tilsvarer en halv dag i uken eller ca. 170 timer årlig. I denne tiden står bistillingsinnehaveren til universitetets disposisjon.

Høyskolelærer II lønnes etter statens regulativ kode 1007. Universitetslektor II lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Slik søker du

Søknaden med vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • vitnemål og karakterutskrift grader (original språk og oversatt)

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen