Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i nevroimaging og maskinlære knyttet til medisinsk satsing

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 160 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 60 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i nevroimaging og maskinlæring knyttet til medisinsk satsing ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt, alternativt i et deltidsforløp med minst 50% forskerutdanning pr år. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

PhD-arbeidet vil bli gjennomført som del av et nært samarbeid mellom Norsk kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Stavanger Medical Imaging Laboratory (SMIL) og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssjukehus, samt Institutt for data- og elektroteknologi og Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Om prosjektet

Stillingen er en del av prosjekt GCase-Responders Across Neurodegenerative Diseases (GRAND-prosjektet).

GRAND er et tverrfaglig og multidisiplinært prosjekt med mål om å utvikle presisjonsmedisiner for Parkinsons sykdom (PD) og demens med Lewylegemer (DLB). I løpet av livet vil en av tre nordmenn bli rammet av sykdommer og tilstander som enten midlertidig eller kronisk påvirker hjernehelsen. PD og DLB er progressive nevrodegenerative sykdommer også kalt α-synukleinopatier. Til sammen rammer disse sykdommene mer enn 10.000 mennesker i Norge og 10 millioner mennesker over hele verden. Pga. aldrende befolkning i verden, anslås tallene til å dobles de neste 20 årene. Det er et uoppfylt klinisk behov for å behandle nevrodegenerative sykdommer og for å minimere belastningen av funksjonshemming og dødsfall på grunn av α-synukleinopatier. Følgelig er forskning på årsaker og mekanismer som ligger til grunn for PD og DLB, et prioritert forskningsområde.

Stillingen er del av et medisinsk-teknisk tvillingprosjekt, og de to doktorgradsstipendiatene vil utføre uavhengige, men svært komplementære arbeidspakker for å studere effekten av GCase-dysfunksjon hos pasienter med PD og DLB. Ved å anvende metoder fra forskjellige fagområder på de samme individene, vil vi få et unikt innblikk i hvor, når og hvorfor nevrodegenerasjon forekommer i disse sykdommene. Den medisinske doktorgradsstipendiaten (nylig startet) vil identifisere endringer på cellenivå som er assosiert med GCase-dysfunksjon. Dette vil gi innsikt i hvorfor og hvordan nevrodegenerasjon oppstår. Ved å kombinere denne kunnskapen med kvantitative målinger av progresjon av nevrodegenerasjon (denne stillingen), vil vi også kunne avdekke hvor og når nevrodegenerasjon skjer i undergrupper av pasienter med PD og DLB. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi enestående innsikt i etiologien til α-synukleinopatier. Kandidatene vil bli oppfordret til å samarbeide gjennom hele prosjektet for å fremme synergien i forskergruppene.

Stipendiat i nevroimaging og maskinlæring:Grunnlaget for prosjektet i stilling er longitudinell karakteriseringen av in-vivo nevrodegenerasjon hos PD- og DLB-pasienter med ulike molekylære signaturer. Den som ansettes vil ta i bruk multimodal nevroimaging og maskinlæringsmetoder basert på data fra GRAND-prosjektet. Arbeidet vil bestå i å utvikle GRAND-prosjektets nevroimaging-database og studere effekten av genetisk variasjon på nevrodegenerasjon hos PD- og DLB-pasienter. I tillegg vil den som ansettes utvikle et rammeverk for maskinlæring basert på flere kombinasjonen av nevroimaging og biomarkører for identifisering av undergrupper som er mer eller mindre følsomme for mulige medikamentkandidater i PD og DLB

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn og ambisjon, og som:

 • har fullført en femårig mastergrad (3 + 2) innen elektroteknologi, informatikk eller et beslektet felt; eller
 • har tilsvarende kvalifikasjoner som kan gi grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Doktorgradsarbeidet vil bestå av flere faser inkludert innsamling og organisering av multisenter nevroimaging data i en databasestruktur, preprosessering, analyser og postprosessering av disse dataene basert på f.eks. morfologi, tekstur- og formanalyse i tillegg til maskinlæringsmetoder som dyplæring. Du vil derfor bli vurdert ut fra interesser og ferdigheter innen medisinsk bildediagnostikk, maskinlæring og programmering samt multiparametriske statistiske metoder. Erfaring med Python, R eller Matlab programmeringsspråk er en fordel.

Å bruke dyplæring på longitudinelle medisinske bildedata kan være utfordrende siden slike data er komplekse, har høy dimensjonalitet og størrelsen på datasettene kan være små. En interesse for dyplæring basert på unsupervised og semi-supervised teknikker for håndtering av slike utfordringer vil være en fordel.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS