LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor innen helseøkonomi og helsetjenesteforskning

Søknadsfrist: 19.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er det fra 1. januar 2020 ledig en 100 % stilling med en varighet på 4 år som postdoktor innen helseøkonomi.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

I stillingen inngår 25% tid for undervisnings- og veiledningsoppgaver.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet er organisert i syv forskningsgrupper og fem fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor/master utdanningen i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og PhD-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen innen populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM). Instituttet har siden 1972 hatt ansvar for «Tromsøundersøkelsen» og er i tillegg vert for andre store studier som «Kvinner og Kreft» og «SAMINOR». Ca. 200 ansatte arbeider ved instituttet. Den ledige stillingen er tilknyttet forskningsgruppen i Helsetjenesteforskning.

Den som tilsettes skal bidra til å videreutvikle fagområdene helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved ISM. Forskningen bør i hovedsak være relatert til tema tilknyttet to NFR-finansierte prosjekt og satsinger; ‘Tracing causes of inequalities in health and wellbeing’ og ‘Healthy choices and the social gradient’. Det forventes at den som tilsettes deltar i helseøkonomisk forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, og bidrar aktivt i arbeid med å søke ekstern forskningsfinansiering. I stillingen inngår 25% tid for undervisnings- og veiledningsoppgaver.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves PhD grad, og solid kompetanse i helseøkonomisk teori og kvantitative metoder. Mangel på formalkompetanse i økonomi kan kompenseres med forskningserfaring i helseøkonomi.
 • Den som tilsettes bør beherske norsk eller annet skandinavisk språk. Det kreves meget gode språkferdigheter i engelsk.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Det kreves at personen som ansettes har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe målrettet, selvstendig og strukturert.

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning
 • Publikasjoner i anerkjente tidsskrift
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad. Avhandlingen må legges ved søknaden.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi kan tilby

 • Spennende flerfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter
 • Store utviklingsmuligheter og forskningsopphold i utlandet (3-6 måneder)
 • Et godt fagmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Hvis du mottar utenlandsstipend fra NFR er det mulig å søke NFR om forlengelse av stipendiatperioden tilsvartil lengden på utenlandsoppholdet (minimum tre måneder, maksimalt 12 måneder).

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Skjema for pedagogiske kvalifikasjoner
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid
 • Du må levere en prosjektbeskrivelse/motivasjonsbrev som beskriver grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må også inkludere en fremdriftsplan

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

For å oppnå en målrettet bruk av postdoktorstillingen, og styrke postdoktorenes karriereutvikling, skal det foreligge en utviklingsplan senest tre måneder etter tiltredelse. Utviklingsplanen skal godkjennes av nærmeste leder med personalansvar.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).   UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS