LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seminarleiarar - PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

Søknadsfrist: 05.12.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad. 


Det psykologiske fakultet består av fem institutter og tre senter. Les mer om fakultet og tilhørende institutt.

Ynskjer du å jobbe som seminarleiar ved Det psykologiske fakultet våren 2024?

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seminarleiarar

Det psykologiske fakultet lyser ut ledige stillingar som seminarleiar til seminargrupper på årsstudiet i psykologi i emnet PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi, for våren 2024.

Arbeidsoppgåver:

 • Planleggje og gjennomføre seminar
 • Diskutere faglege problemstillingar med studentane på seminargruppa
 • Gje tilbakemeldingar på innleverte skriftlege arbeid

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha teke eksamen i eitt eller fleire av kursa, eller kunne dokumentere tilsvarande fagleg kompetanse.
 • Det er ei føremon om du har gått nokre semester på profesjonsstudiet i psykologi, er student på masterprogrammet i psykologi- eller arbeids- og organisasjonspsykologi, eller er 3. eller 5. semesterstudent hausten 2023 på dei relevante bachelorprogramma ved fakultetet, men dette er ikkje eit krav.
 • Om du har fagleg bakgrunn frå eit anna fakultet, vert det krevd at du har minimum 30 studiepoeng i psykologi, inklusive PSYK114 eller tilsvarande.

Vidare forventningar til deg:

 • Du likar å jobbe med menneske, er forståelsesfull og liker å tilretteleggje for aktiv læring.
 • Du kan arbeide sjølvstendig, er strukturert og god til å planleggje.
 • Du er motivert til å arbeide med ferske studentar og kan bidra til å etablere et godt læringsmiljø for dei.

Vi tilbyr:

 • Du vil få tilbud om pedagogisk og praktisk opplæring i emnet PSYKSEM, 2,5 studiepoeng, som du kan søkje om å få innpassa som frie emne i ei bachelorgrad. I tillegg vert det halde eige informasjonsmøte for alle seminarleiarar.
 • Seminara går over 9 veker. Kvart seminar varer i to timar (2 x 45 minutt) og i tillegg får du betalt for tre timer forberedelse pr. seminar. 
 • Jobben er relevant i høve til det du har lært gjennom studiet, og det vil gje deg verdifull røynsle innan rettleiing og undervisning.
 • Timeløn etter lønstrinn 35, lønstrinn 42 for dei som har fullført master. Du får også løn for å delta på informasjonsmøtet, for å rette oppgåver og dersom det vert ekstra arbeid i samband med semesterstart.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS