Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent ved Institutt for spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 07.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet fokuserer på grunnleggende anvendt forskning, og undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen spesialpedagogiske fagfelt i Norge, inkludert fagområder innen tale- og språkpatologi.

Instituttet har over 50 vitenskapelig ansatte i tillegg til ca 20 administrativt ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk samt PhD-studier.

Om stillingen

Vi har ledig stilling som vitenskapelig assistent i 1,5 år ved Institutt for spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Stillingen (stillingskode 1020) er knyttet til det NFR-finansierte forskningsprosjektet «Dynamics of word learning in children with developmental language disorder» (80 %) og det NFR-finansierte forskningsprosjektet “Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools” (20 %).

Den som tilsettes, vil ha sin arbeidsplass både ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og Senter for forskning på likhet i utdanning (CREATE).

Mer om stillingen og arbeidsoppgaver

NFR-prosjektet «Dynamics of word learning in children with developmental language disorder» dreier seg om utvikling av en flerspillerversjon av appen Kaptein Morf der elever som trenger ekstra språklig støtte, kan spille sammen med en spesialpedagog eller annen voksen. Den som tilsettes, vil inngå i et team sammen med prosjektleder Janne von Koss Torkildsen, to postdoktorer, masterstudenter, samt nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Den tilsatte vil også ha noen oppgaver knyttet til et sosialt innovasjonsprosjekt, som handler om å gjøre appen Kaptein Morf tilgjengelig i norsk skole. 

NFR-prosjektet “Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools” belyser hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd, opplever ungdomsskolen. Den som tilsettes, vil inngå i et team sammen med prosjektleder Geir Nyborg, to professorer ved instituttet, en vitenskapelig assistent samt internasjonale samarbeidspartnere. Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant elever og foreldre i ungdomsskolen, og arbeidsoppgavene vil være relatert til datainnsamling, kvalitetskontroll av data og dataanalyser.

Den som tilsettes, vil ha sin arbeidsplass ved CREATE (normalt fire dager i uken) og ved ISP (normalt én dag i uken). I enkelte perioder vil fordelingen mellom prosjektene kunne være annerledes. 

Ønsket startdato er 26.08.2024.

Arbeidsoppgaver i NFR-prosjektet og innovasjonsprosjektet om Kaptein Morf:• Utvikling av innhold for lærer-elev-versjonen av Kaptein Morf (tekst, lydopptak og bilder) i samarbeid med postdoktor, prosjektleder og andre samarbeidspartnere• Rekruttering av informanter med og uten utviklingsmessige språkforstyrrelser • Kartlegging av språklige ferdigheter hos elever i skolealder• Scoring og plotting av data• Utvikling av en nettressurs om Kaptein Morf i samarbeid med andre prosjektmedarbeidere• Oppfølging av deltakende skoler og spesialpedagoger• Samarbeid med app-utvikler om testing og forbedring av appen• Organisering av prosjektmøter

Arbeidsoppgaver i NFR-prosjektet “Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools”:• Etablere og opprettholde kontakt med skoler i forbindelse med rekruttering av informanter• Bistå med ferdigstillelsen av materiell og spørreskjema• Bistå med datainnsamling, kvalitetskontroll og dataanalyser

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innenfor spesialpedagogikk, pedagogikk, psykologi, lingvistikk (språkutvikling) eller liknende
 • Svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med barn og voksne
 • Erfaring med kartlegging av kognitive/språklige ferdigheter hos barn
 • Interesse for digitale læremidler

Følgende kvalifikasjoner er ikke påkrevde, men vil telle positivt ved vurdering av søkere:

 • Erfaring med digitale læremidler
 • Erfaring med utvikling av pedagogisk materiell/nettsider
 • Interesse for forskning

Vi tilbyr

 • Lønn som vitenskapelig assistent (SKO1020) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 509 300 – 532 200 kroner per år, avhengig av kompetanse
 • Varierte arbeidsoppgaver knyttet til utvikling og utprøving av digitale læringsverktøy
 • Mulighet til å delta i pågående forskningsprosjekter og bidra til publikasjoner
 • Mulighet til å være med i en aktiv forskergruppe og delta på forskningsseminarer
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV som også omfatter en oversikt over eventuelle allerede publiserte faglige/ vitenskapelige arbeider
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • For utenlandske vitnemål: Utskrifter av studiehåndbøker e.l. som beskriver innholdet i og rammen for de studier som legges til grunn for søknaden

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om dokumentasjon med forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at søknadsbrevet og all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke bli vurdert. Intervju vil som hovedregel bli benyttet i tilsettingsprosessen. 

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS