LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor innen digital formidling ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord

Søknadsfrist: 29.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord), det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en 100 % fast stilling som universitetslektor innen digital kunnskapsformidling til offentlige tjenester for barn og unge, og til barn og unge som er brukere av offentlige tjenester. Stillingen er nyopprettet, og vil være tett knyttet til oppdrag fra offentlige tjenester for barn og unge, og til de emner og kurs som RKBU Nord tilbyr. Stillingen er tillagt et særlig ansvar for tjenestestøtte i form av digital kunnskapsformidling.

RKBU Nord er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved Helsefak. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern. Om instituttet, se: www.uit.no/helsefak/rkbu

Stillingens arbeidsområde

Stillingene er knyttet til den tverrfaglige forskergruppen for barnevern og familievern. Forskergruppen skal bidra til en forskningsbasert praksis i nært samarbeid med tjenestene. Noen sentrale forskningstema per i dag er barnevernets tiltak, brukermedvirkning og kulturperspektiver i tjenester for barn og unge, barns deltakelse i foreldremekling, slektsfosterhjem og barnevernets undersøkelsesarbeid. I flere prosjekter er det samarbeid med andre regionale sentre eller forskningsinstitusjoner. For mer informasjon se her.

RKBU Nords virksomhet er styrt av oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og det er derfor sentralt at forskningen og undervisningen er praksisnær og i tråd med instituttets oppdrag. RKBU Nord har gjennom oppdragsbrevet også et særlig ansvar for å bidra til tjenestestøtte gjennom kunnskapsformidling til kommunale tjenester for barn og unge.

Arbeidsoppgavene i den ledige stillingen vil innebære digital kunnskapsformidling og tjenestestøtte, undervisning, veiledning og forskning. Oppgavene i stillingen vil være knyttet til oppdrag fra offentlige tjenester for barn og unge og til de emner og kurs som RKBU Nord tilbyr, og kan endre seg over tid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Per Håkan Brøndbo

eller Professor Anita Salamonsen

Kvalifikasjoner

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole, innenfor barnevern, sosiologi, sosialt arbeid eller annet samfunnsfag, psykologi eller helsefag
 • Erfaring innen digital formidling
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt gode engelskkunnskaper, er en forutsetning.

Følgende kvalifikasjoner vil tillegges vekt:

 • Erfaring med digital kunnskapsformidling til praksisfeltene RKBU skal bidra faglig til
 • Praksis og/eller utdanning knyttet til praksisfeltene RKBU Nord skal bidra faglig til
 • Undervisnings- og veiledningserfaring er ønskelig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, med særlig vekt på digital kunnskapsformidling

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For dosent- og professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av norske språkkunnskaper for personer med norsk som 2. språk. https://www.samordnaopptak.no
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS